Peruskysymyksiä

Tänään 16.10. tasan 20 vuotta Suomelle kohtalokkaasta EU-äänestyksestä

Tänään on kulunut tasan 20 vuotta Suomen EU-jäsenyyttä koskevasta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä. Tuo Suomelle kohtalokas päivä oli 16.10.1994. 

Osallistuin tuolloin aktiivisesti EU-jäsenyyttä vastustavaan kampanjointiin. Julkaisimme ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä 4-sivuisen tabloid-lehtisen, jonka tekstin laitan tässä kokonaisuudessaan esille. Teksti on melko pitkä, mutta kokonaisuutta ei voinut pilkkoa.

Suosittelen lämpimästi, että luette tekstin kokonaisuudessaan.

En ole itse tekstin laatija, mutta osallistuin kohtuullisen merkittävällä tavalla tuon lehden julkaisemiseen ja levittämiseen.

Tekstiä lukiessa on hyvä ottaa huomioon, että se on laadittu yli 20 vuotta sitten, eikä kaikki yksityiskohdat tällä hetkellä enää pidä paikkaansa.

_______________________________________________

Suomen Sanomat

EXTRA   (1994)

SUOMEN EU-JÄSENYYS AIOTAAN TOTEUTTAA VASTOIN PERUSTUSLAKIA

KANSANVALLAN TURVAAVAT PERUSTUSLAIN SÄÄDÖKSET KUMOUTUVAT

KANSALAISET MENETTÄVÄT PERUSTUSLAILLISEN KORKEIMMAN VALTANSA

 

HALLITUS AIKOO LIITTÄÄ SUOMEN EUROOPAN UNIONIIN VASTOIN SUOMEN PERUSTUSLAKIA

EU-jäsenyssopimuksen sisältö on ristiriidassa Suomen kansalle kuuluvaa valtiovaltaa koskevien Suomen perustuslain ylimpien säädösten kanssa. Sopimuksen laillinen hyväksyminen edellyttää siten perustuslakimuutoksia, joiden toteuttaminen nykyisessä eduskunnassa vaatii valtiopäiväjärjestyksen 67. §:n mukaisesti 5/6:n eduskuntanemmistön.

Suomen hallitus kuitenkin aikoo sivuuttaa perustuslakimuutokset ja hyväksyttää jäsenyyssopimuksen 2/3:n enemmistöllä käyttäen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitisen johtaman valtiosääntökomitean ehdottamaa poikkeuslakimenettelyä.

Valtiopäiväjärjestyksen 69. §:n poikkeuslakimenettely valtiosopimuksen solmimiseksi ei koske oikeutta solmia sopimuksia valtiovallan, kuten eduskunnan lainsäädäntövallan ja suomalaisten oikeusistuimien tuomiovallan, pois luovuttamiseksi.

Hallituksen aikeen ja perustuslain välinen ristiriita paljastuu jokaiselle: Laindäädäntö- ja tuomiovaltaa aiotaan nyt luovuttaa EU:n elimille ilman perustuslakimuutoksia 2/3:n enemmistöllä, vaikka saman vallan luovuttaminen jollekin uudelle kotimaiselle elimelle edellyttäisi perustuslakimuutoksia ja 5/6:n enemmistön. EU-jäsenyyttä ajavan hallituksen mielestä voidaan siis Suomen kansalle perustuslain mukaan kuuluvaa valtiovaltaa luovuttaa helpommin ulkomaille kuin kotimaahan!

 

KANSALAISILLE EI KERROTA

että ne perustuslakimuutokset, joita jäsenyys edellyttää, ja joita hallituksen itsensä asettama Tiitisen komitea ehdottaa jäsenyyden toteutumista helpottavalla poikkeuslailla sivuutettavaksi, eivät suinkaan olisi kansan mielipiteen kannalta vähämerkityksellisiä: Kyseessä olisi kansan korkeimman vallan ja kansanvallan turvaavien perustuslain ylimpien säädösten, eli hallitusmuodon 1 ja 2 pykälien kumoaminen.

Hallitusmuotomuutoksista Tiitinen uskoo tarvittaessa selvittävän kansanäänestyksen jälkeen! (Helsingin Sanomat 25.8.93).

Sittemmin Tiitisen komitea on mietinnössään ehdottanut, ettei hallitusmuotoon lainkaan tehtäisi jäsenyydestä aiheutuvia muutoksia. Siten perustuslainvastaisuus ja hallitusmuodon pykälien tosiasiallinen kumoutuminen eivät tulisi julki ja kansalaiset uskoisivat totuuden vastaisesti perustuslain vielä olevan kansan korkeimman vallan ja kansanvallan takuuna!

KANSANVALLAN TURVAAVAT PERUSTUSLAIN SÄÄDÖKSET KUMOUTUVAT!

Perustuslain mukaan korkein valta eli valtiovalta Suomessa kuulu kansalle, mikä on ilmaistu hallitusmuodon pykälässä 2: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Hallitusmuodon pykälässä 1 todetaan, että ”Suomi on täysivaltainen tasavalta”, eli valtio, joka käyttää alueellaan itsenäistä ja pysyvää valtiovaltaa.

Jos Suomi liitettään EU:iin, siirtyy keskeinen osa Suomen kansalle kuuluvasta valtiovallasta EU:n ylikansallisille elimille, jotka tekevät Suomea ja suomalaisia sitovia lakeja ja päätöksiä. Suomi ei siis enää ole täysivaltainen tasavalta. Korkein valta ei enää kuulu eduskunnan edustamalle Suomen kansalle:

Suomalaiset saavat valita vain 16 jäsentä EU:n n. 600-jäseniseen parlamenttiin, joka ei edusta Suomea, vaan EU:ia ja sen ylikansallisia puolueryhmiä, ja jolla ei ole oikeutta säätää lakeja, joten on vielä omalla eduskunnallamme. Lakialoitteenteko-oikeus on vain n. 20-jäsenisellä virkamieskomissiolla, EU:n ´hallituksella`, jonka jäsenet eli komissaarit ovat omien jäsenmaittensa hallitusten valitsemia, mutta joita on rangaistuksen ja erottamisen uhalla kielletty ajamasta oman kotimaansa tai minkään yhden maan tai kansan etua! (Maastrichtin sop. art. 157, 160). He muodostavat ´harvainvaltaisesti´ hallitsevan, yksittäisistä hallituksista ja kansoista riippumattoman EU:n keskusvallan. Ainoa EU:n päättävä elin, jossa Suomella on edustajansa, tosin vain noin 3% äänivallalla, on jäsenmaiden edustajien ministerineuvosto, joka sekin voi säätää lait vai Suomen kansasta riippumattoman komission aloitteesta. EU:n kaikkia kansalaisia sitovat lait ohittavat jäsenvaltioiden lain. Koska EU-säädöksistä poikkeavia lakeja ei saa soveltaa, ei niitä kannata Suomen kansanedustuslaitoksessa edes säätää.

Säädös, jonka mukaan korkein valta eli valtiovalta Suomessa kuuluu kansalla, jota edustaa eduskunta, kumoutuu. Samalla päättyy Suomen kansan itsemääräämisoikeus.

Itsenäisyyden päättyminen onkin ollut kaikkein valonarin EU-jäsenyyden seuraus. Siitä käytävä keskustelu nimittäin veisi huomion suoraan perustuslakiristiriitaan ja paljastaisi jäsenyyden järkyttävimmän seurauksen: korkeimman vallan riistämisen kansalta! Jäsenyyttä ajavat poliitikot ovatkin yleensä aina julkisuudessa ehdottomasti kieltäneet itsenäisyyden menettämisen ja yrittäneet antaa sanalle itsenäisyys uuden merkityksen. Itsenäisyyden on jopa väitetty lisääntyvän EU-jäsenyyden myötä, vaikka jäsenyys kumoaa ne perustuslain säädökset, jotka juuri ovat itsenäisyyden kansanvallan takuina.

 

HALLITUKSEN UUSI RIKOSLAKIESITYS SALLII KORKEIMMAN VALLAN RIISTÄMISEN KANSALTA!

Nykyisen rikoslain 11. luvun 2. § säätää: ”Joka aikoen… riistää… korkeimman vllan, taikka… laittomalla tavalla kumota tahi muuttaa hallitusmuodon, tekee teon, jolla hän aikomuksensa toteuttaa taikka sitä yrittää, rangaistakoon valtiopetoksesta…”.

Hallitus on 18.6.93 antanut eduskunnalle esityksen uudeksi rikoslaiksi. Sen mukaan Suomen kansalle kuuluvan korkeimman vallan riistämistä ei enää voitaisi pitää valtiopetoksena tai edes lainvastaisena(!), mutta kansan yritys palauttaa valta takaisin itselleen voitaisiin kyllä tuomita valtiopetokseksi!

Lisäksi hallitus ehdottaa rikoslakiesityksen 14. luvun otsikon ”Rikoksista kansanvaltaa vastaan” muuttamista muotoon ” Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan” ja otsikon ”Poliittisten kansalaisoikeuksien loukkaaminen” muotoon ”Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen”. Hallitus näyttää siis EU:n luonteen mukaisesti ´harmonisoivan` Suomen rikoslaista pois sekä ”kansanvallan” että sanan ”kansalaisoikeudet”.

 

NEUVOA-ANTAVA KANSANÄÄNESTYS PEITTEENÄ ENNENNÄKEMÄTTÖMÄLLE LAITTOMUUDELLE

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen tarkoituksena on peittää laittomuudet ja saada perustuslainvastainen EU-jäsenyyspäätös näyttämään kansan silmissä lainmukaiselta. Entinen oikeusministeri Hannele Pokka totesi jo 16.12.92, että jäsenyys merkitsee ”niin syvällistä ristiriitaa säätäjien tarkoittaman valtiosääntömallin kanssa, että poikkeuslakimenettelyn käyttämistä ei voida pitää perusteltuna”, ja että jäsenenä Suomi ei ole enää hallitusmuotoon kirjattu täysivaltainen tasavalta. (HS 17.12.92)

Tiitisen komitea väittää mietinnössään, samoin kuin hallitus kansanäänestystiedotteessaan, että Suomi säilyisi EU:ssa täysivaltaisena ja itsenäisenä valtiona. Komitea yrittää siten, hallituksen tavoin, kestämättömällä kannallaan salata sen tosiasian, että Suomen kansa menettää korkeimman valtansa ja itsemääräämisoikeutensa, vieläpä perustuslain vastaisesti!

Salaaminen onkin edellytys sille, että poikkeuslakimenettelyä päästään käyttämään, ja että kansanvallan turvaavat säädökset kansan huomaamatta kumoutuvat. Entisenä suojelupoliisin päällikkönä Tiitinen epäilemättä tietää, että: ”Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä”; laki poliisin hallinnosta 9. §. Poliisilain 4. §, jossa säädettiin, että suojelupoliisille kuuluu nimenomaan ”sellaisten hankkeiden seuraaminen ja ilmisaattaminen, joiden on syytä varoa kohdistuvan valtakunnan itsenäisyyttä… vastaan”, kumottiin kuukautta ennen EY[EU]-jäsenyyshakemuksen jättämistä.

(Hakasulkumerkintä [EU] ilmaisee nimityksen EY vanhentumisen Maastrichtin sopimuksen eli EU:n perustamissopimuksen astuttua voimaan)

Tiitisen komitea perustelee poikkeuslakimenettelyn käyttämistä ja hallitusmuodon muuttamatta jättämistä sillä, että siten myös menettely EU:sta eroamiseksi helpottuisi. Komitea yrittää harhauttaa! Jos EU-jäsenyys toteutettaisiin lainmukaisesti perustuslakia säätäen, voitaisiin mahdollista EU:sta eroamista varten säätää miten helppo menettely tahansa! Edellyttäen tietysti, että EU:sta yleensä olisi mahdollista erota. Pokka totesi, että ”EY[EU]-jäsenyys on pysyvä ratkaisu, sillä yksipuolinen EY[EU]:sta eroaminen on tosiasiassa ja luultavasti myös oikeudellisesti mahdotonta”.  Sellaista tapaa tai edes säädöstä, jolla Suomi realistisesti ja omalla päätöksellään voisi EU:sta erota, ei yksinkertaisesti ole olemassa.

Hallitus laskee, ettei se saa perustuslain säätämisen taakse nykyisen eduskunnan 5/6 enemmistöä. Laki sallii kyllä 2/3:n enemmistön ensi eduskunnassa, jos nykyisen eduskunnan enemmistö jättää asian lepäämään vaalien yli. Tämä kuitenkin johtaisi EU-jäsenyydestä käytäviin eduskuntavaaleihin ja vaarantaisi jäsenyyden toteutumisen. Maamme valtaeliitti onkin halunnut poikkeuslakimenettelyllä kiirehtiä jäsenyyttä ilman pelkoa kansan heräämisestä 1995 eduskuntavaalien myötä.

Suomen kansa on pidetty tietämättömänä EU-jäsenyyden kiirehtimisen motiiveista, jäsenyyden ajamiseen liittyvästä perustuslainvastaisuudesta ja korkeimman vallan menettämisestä. Hallituksen ja ulkoministeriön EU-tiedottaminen on valjastettu EU-jäsenyydelle myönteiseksi kansalaisten verovaroin. Samalla kansalaisille on väitetty, että EU-jäsenyydelle, eli kansan luopumiselle korkeimmasta vallastaan, ei ole vaihtoehtoa! Tuo mieletön väite on kansainvälisyydeksi, nykyaikaisuudeksi ja taloudelliseksi pakoksi naamioituna yritetty tunkea kansalaisten ajatteluun asiallisen keskustelun vaimentamiseksi ja huomion viemiseksi pois perustuslainvastaisuudesta!

Neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä kysytään: ”Tuleeko Suomen liittyä Euroopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen mukaisesti?” Mutta Maastrichtin sopimuksesta, eli juuri siitä, joka vie Suomen kansalta korkeimman vallan, ei lainkaan neuvoteltu! Presidentti Mauno Koivisto ja pääministeri Esko Aho nimittäin ilmoittivat Suomen hakevan EU-jäsenyyttä ja siten kaikilta osin hyväksyvän Maastrichtin sopimuksen, vaikkei sopimusta ollut käsitelty edes eduskunnassa!

Nykyistä eduskuntaa ei edes valittu päättämään EU-jäsenyydestä. Ennen viime vaaleja puoluejohtajat kertoivat kansalle, ettei edes jäsenyyshakemusta jätetä tämän eduskunnan aikana.

Nyt kansalta yritetään saada jonkinlainen valtakirja, johon vedoten hallitus ja puoluejohtajat voisivat myöhemmin väittää kansan itse halunneen luopua isännyydestä omassa maassaan.

 

MIEHITETTY SUOMI!

Suomen kansalle kuuluva korkein valta, valtiovalta, jakaantuu perustuslain mukaan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan. Nämä kaikki kolme vallan osaa ovat nyt EU-miehitetyt:

Ylin lainsäädäntövallan edustaja, eduskunta kansanedustajineen, on pääsihteerinsä Seppo Tiitisen johtaman valtiosääntökomitean suosituksesta perustuslain vastaisesti, vieläpä poikkeuslailla, riistämässä kansalta korkeimman vallan.

Ylin toimeenpanovallan edustaja maassamme, presidentti Martti Ahtisaari, ajaa Suomen EU-jäsenyyttä eli korkeimman vallan riistämistä kansalta, vaikka hän on kansan valitsema ja virkaansa astuessaan antamansa juhlallisen vakuutuksen mukaisesti sitoutunut ”uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja lakeja”.

Tuomiovallan ylintä astetta edustava, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, Pekka Hallberg, istui itse samaisessa Tiitisen valtiosääntökomiteassa, joka on päätynyt suosittamaan EU-jäsenyyden perustuslainvastaista hyväksymistä! Näin ´perusoikeusuudistaja Hallberg`, kuten Helsingin Sanomat häntä artikkelissaan 3.7.94 nimittää, on poistamassa kansalaisilta heidän tärkeimmän perusoikeutensa, oikeuden valtaan!

Kun vielä todetaan, että eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat pitäneet EU-jäsenyyttä koskevia kanteluja aiheettomina tai heille kuulumattomina, että oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki istui myös Tiitisen komiteassa, että Tiitinen itse istui hallituksen uuden rikoslakiesityksen valtiopetospykäliä laatineessa työryhmässä eduskunnan entisen oikeusasiamiehen kanssa, ja kun lisäksi pannaan merkille, että poliitikot itse ratkaisevat eduskunnan perustuslakivaliokunnassa sen, ovatko he mahdollisesti rikkoneet perustuslakia, onkin Suomessa nykyisin sovelletun oikeuskäytännön ja poliittisen eliitin koko kuva valmis.

Mitä siis tulee kansalaisten mahdollisuuteen vedota johonkin tahoon puolustaakseen oikeuksiaan, joita valtio- ja vallankaappauksen tunnusmerkit täyttävä EU-jäsenyyspäätös nyt uhkaa, voidaan liioittelematta todeta: Suomi on nyt miehitetty valtio!

 

EU:N PERUSTUSLAKILUONNOKSEN SISÄLTÖ SALATAAN SUOMEN KANSALTA

EU:n parlamentti on 10.2.94 lähettänyt jatkokäsittelyyn luonnoksen EU:n omaksi perustuslaiksi. Luonnoksen selitysosan II 3 perustellaan EU:n oman perustuslain käyttöönoton tarpeellisuutta sillä, että laki ”vaalisi selvyyttä ja totuutta lopettaen kuvitelmat jäsenvaltioiden pysyvästä koskemattomasta itsemääräämisoikeudesta”.

On huomattava, että kyseisessä asiakirjassa ei sanota, että EU:n perustuslain käyttöönotto veisi Suomen itsenäisyyden, vaan että laki vain vaalisi selvyyttä ja totuutta sen suhteen, mihin jäsenmaat jo ovat sopimuksillaan sitoutuneet!

Maastrichtin sopimuksen tavoitteet, joihin Suomi kirjallisesti ja ehdoitta on sitoutunut, ovat mm. yhteinen alue ilman rajoja, yhteinen kansalaisuus, hallinto, talous, kauppapolitiikka, ulko-, turvallisuus. ja puolustuspolitiikka, sekä yhteinen raha ja keskuspankki. On siis luonnollista, että luonnoksen selitysosassa kerrotaan itsenäisyyden jatkumisen olevan kuvitelmaa ja todetaan (kohta 1) EU:n loogisen lopputuloksen olevan liittovaltiotyyppinen unioni ( eli yksi ainoa valtio! ).

Parlamentti pyytää päätöslauselmassaan perustuslakiluonnoksen levittämistä ”niin laajalti kuin mahdollista” ja sen toimittamista jäsenyyttä hakeneille valtioille. Itsenäisyyden päättymisen ilmaisevaa luonnoksen selitysosaa, jolle itse perustuslakiluonnos on vain liite, ei tiettävästi ole jaettu edes eduskunnalle!

Helsingin Sanomat viittasi 24.694 EU-jäsenyyssopimuksen allekirjoitustilaisuuteen Korfulla, jossa mukana olivat mm. presidentti Ahtisaari ja pääministeri Aho. Helsingin Sanomat kirjoitti päkirjoituksessaan: ”Suomi ei ole luovuttamassa kalliilla verellä maksamaansa itsenäisyyttä…”

Helsingin Sanomat toimii siten aiemmin edellä kuvatun Suomen EU-miehityksen palvelijana. Helsingin Sanomia kustantavan Sanoma Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Aatos Erkko, kuuluu Euroopan ehdotonta raha- ja harvainvaltaa edustavaan ja EU:n taustalla soimivaan Bilderberg-ryhmään.

Suomessa julkisuuteen tulleen ryhmän kokoukseen 2-5.6.94 osallistuivat myös presidentti Ahtisaari ja pääministeri Aho. Bilderberg-kokouksen järjestelyjä veti EU-jäsenyyttä ajava Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi, jonka ansiot presidentti Ahtisaari palkitsi myöntämällä hänelle kokouksen aikana ministerin arvon. (HS 5.6.94)

 

SOTILASLIITTO SALATAAN

Hallitus väittää, että Suomi voisi EU:n jäsenenä pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana, jopa puolueettomana. Suomi on kuitenkin jo kirjallisesti ja ehdoitta sitoutunut noudattamaan EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hallitus harhauttaa kansalaisia, minkä seuraavat suorat lainaukset vahvistavat:

Armand de Decker, EY[EU]-parlamentin liberaaliryhmän, LRD:n, edustaja WEU:ssa (unionin puolustusjärjestössä): ”Suomen on nopeasti luovuttava riippumattomasta puolueettomuuspolitiikasta.” ”EY[EU]:n lopullinen tavoite on sotilasliitto – jäsenyyttä ei kannata hakea jos tätä ei hyväksy” (HS 2.10.93)

Willy de Clerq, EY[EU]-parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kertoi Suomen johdolle, että ”EY[EU]:stä tulee tiivis poliittinen liitto ja poliittinen liitto ei ole mahdollinen, jos siihen ei liity sotilasliittoa ja sotilasjärjestöä. Jos pelkäätte kertoa tämän kansalle, joudutte vaikeuksiin jonain päivänä” (HS 2.10.93).

Belgian pääministeri Jean-Luc Dehane, EU:n komission puheenjohtajaehdokas, totesi Suomen vierailullaan, että ”jäsenyys edellyttää puolueettomuudesta luopumista ja EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan hyväksymistä” ja arvioi keskustelujensa perusteella ”Suomen ulkopoliittisen johdon olevan täysin tietoinen tästä” (Keskisuomalainen 17.4.93).

Tuleva puolustusvoimien komentaja Gustav Hägglund piti 10.3.94 antamassaan Studia generalia – luennossa ”merkittävänä paradoksina”, järjenvastaisuutena sitä, että Suomi olisi liittoutumaton puolustuspoliittisia päätöksiä tekevässä EU:ssa.

Suomi olisi sidottu EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ilman turvallisuustakuita.

Suomi yritetään nyt Venäjän uhalla pelottelemalla liittää EU:iin. Suomalaisille kerrotaan, että EU-jäsenyys parantaisi Suomen turvallisuutta.

Tosiasiassa Suomi siis olisi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan sitoma ilman sotilaallisia turvallisuustakuita, tilanteessa, jossa kaikki Venäjän ja EU:n väliset missäpäin tahansa maailmaa tapahtuvat selkkaukset, jotka eivät Suomea muutoin ollenkaan koskisi, johtaisivat EU-jäsenyyden myötä heti jännitykseen ainoalla Venäjän ja EU:n välisellä rajalla, Suomen itärajalla! Merentakainen Suomi, jolla on yli tuhat kilometriä pitkä maaraja Venäjän kanssa, joutuisi siten EU:ssa, vaikka saisikin EU:lta sotilaalliset turvallisuustakuut, uhanalaisimpaan mahdolliseen asemaan lännen etuvartiona ja tukikohtana, ja kärsisi syyttään ja ilman omaa toimintavapautta sekä Venäjän että EU:n toimista ja politiikasta. EU:n ja Venäjän välisten selkkausten kautta EU-Suomelle aiheutuva turvallisuusriski on arvaamattomasti suurempi kuin EU-jäsenyyden tarjoama poliittisen tai taloudellinen turva, josta tositilanteessa, vieläpä EU:n itse aiheuttamassa, ei ole apua.

Suomalaisille kerrotaan myös, ettei uhkaa Venäjän taholta kuitenkaan nyt ole näköpiirissä ja että Venäjäkin saattaa liittyä EU:iin. Siten EU-Suomen ja Venäjän välinen raja poistuisi ja Suomi sulautuisi lähinnä Venäjään. Sekö siis onkin tarkoitus?

 

MIKSI!

Jotta kansanvallan turvaavat perustuslain säädökset voisivat kumoutua ja korkein valta vaihtua, on kaikki siihen liittyvä kansan mielipiteen kannalta olennainen kiellettävä tai salattava. Jos tämä ei ole mahdollista laillisin keinoin, eikä vielä riitä EU-jäsenyyspäätökseen tarvittavan eduskuntaenemmistön saamiseksi Suomen kansaa edustavassa eduskunnassa, jää EU-jäsenyyden viimeiseksi toteuttamiskeinoksi rikkoa lakia.

Neuvoa-antava kansanäänestys ei anna oikeutta EU-jäsenyyden perustuslainvastaiselle toteuttamiselle. Kansalaisilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta noudattaa laittomasti tehtyä EU-jäsenyyspäätöstä. Oletko Sinä valmis siihen, että kansanvallan turvaava perustuslaki kumoutuu ja oikeutesi korkeimpaan valtaan annetaan perustuslain vastaisesti harvainvallalle ja kansanvallasta riippumattomalle vieraalle virkamiesvallalle.

Suomen Sanomat, Helsinki, 03.10.1994

ISSN 1237-704X

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Jonkunlainen määrä kyseistä lehteä on vielä tallella...

Käyttäjän PerttiKannisto1 kuva
Pertti Kannisto

Lainaus julistuksesta:"korkeimman vallan riistämisen kansalta!"

Kysyn, milloin ja missä yhteiskunnassa korkein valta on ollut kansalla ?

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Pertti! Aiheellinen kysymys. Tuo vallan palauttaminen kansalle on hyvä tavoite. Valta voisi olla kansalla myös sillä tavalla, että kansanedustajamme toimisivat kansalaisten parhaaksi kansalaisten tahdon mukaan. Nyt ei näin tapahdu.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Meidät on petetty. EU on maailman suurin puhallus varsinkin kun meidät vietiin yhteisvelkavaluuttaan samalla vaikka muuta puhuttiin.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

EU puhaltaa kohta eläkevarantomme, jos roikumme hyväuskoisesti mukana...
Lisäksi maksuun jossain vaiheessa lankeaa laina- ja takausvastuita....

On johtopäätösten aika!

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kannattaa lukea Seppo Konttisen tuore kirja "Lakien synty".

Suosittelen kaikille!

"Lainsäädäntövalta ei ole enää kansan valitsemalla eduskunnalla vaan perustuslain vastaisesti harvojen ja valittujen hallinnassa erilaisissa verkostoissa."

Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta.

Seppo Konttinen väittää uudessa kirjassaan Lakien synty, että näin ei ole. Hänen mukaansa lainsäädäntövalta on perustuslain vastaisesti harvojen ja valittujen hallinnassa erilaisissa verkostoissa. Kirjan mukaan lait syntyvät demokraattisen kontrollin ulottumattomissa, hämärissä työryhmissä ja toimikunnissa.

Kirjassaan Konttinen porautuu erityisesti eläke- ja verolainsäädäntöön.

**

"Hallituksilla on jo vuosien ajan ollut vanhentunut käsitys avoimesta ja demokraattisesta lainvalmistelusta", Konttinen kirjoittaa.

"Ensin lyödään kiinni lakiesityksen pääkohdat, joista on sovittu hallitusohjelmissa, budjettineuvotteluissa ja kehysriihissä. Sitten kootaan sopiva porukka, johon kuuluu poliittisia virkamiehiä, etujärjestöjen palkollisia, painostusryhmien niin sanottuja asiantuntijoita ja kovaäänisimpiä sekavasta lobbarijoukosta."

"Tässä menossa unohtuu avoin ja julkinen keskustelu vaihtoehdoista, joista päättäjäpoliitikot voisivat valita sen parhaan vaihtoehdon koko kansan eduksi.
Lakien sisältö muodostuu jo niiden suunnitteluvaiheessa erilaisissa työryhmissä. Kansanedustajat on tässä pelissä siirretty katsomon puolelle."

http://www.siltalapublishing.fi/fi/ajankohtaista/l...

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kiitos kirjoituksesta.

Lyhyesti:
Suomen korkea valtiojohto teki valtiopetoksen, rikoksen joka ei vanhene.

http://jormajaakkola.fi/Valtiopetokset%20Suomessa

Terveisin

Jorma Jaakkola
http://jormajaakkola.fi/

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Jorma itsellesi! Kansa joutuu näiden petoksien maksumieheksi, kannattaa varmaan kohta tuhkatkin piilottaa varmempaan paikkaan...

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Valtiopetokset on vaadittava käsittelyyn.

Tässä yksi dokumentointi
http://jormajaakkola.fi/EMU-petos

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Noita Jorman dokumenttikokoelmia olen lueskellut ensimmäisen kerran jo useita vuosia sitten, suosittelen!

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Hyvä kirjoitus Seppo, helppohan tuota on nyt levitellen jakaa valmista pakettia.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Tuo paketti on levittämisen arvoinen. Itsellänikin on aikamoinen arsenaali kirjoittamiani artikkeleita erityisesti vuosilta 1994-2002. Muistan muuten ensimmäisen kerran kuulleeni tai lukeneeni EU:n eläkkeiden harmonisointisuunnitelmista jo vuonna 1997. Eräällä kampanjateltalla kerroin yhdelle tämän yhdelle kaverille, joka vahvasti kannatti EU-jäsenyyttä. Tämän kuultuaan kaveri meni vakavanoloiseksi... Aika pian nämä suunnitelmat alkavat realisoitua. Liittovaltio harmonisoi lähes kaiken mahdollisen, muuten se ei ole liittovaltio.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Jorma Jaakola on tehny hyvää työtä, kasaessaan yhteenvetoa tästä vääryydestä.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Tapani: Minä myös arvostan suuresti Jorman pyytetöntä työtä asiamme hyväksi.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kiitos Tapani antamastasi tunnustuksesta!

Pekka J. Mäkinen

Suomi on viety valheen voimalla EU:hun ja Euroon.

Harhautus onnistui niin perusteellisesti, että myös silloinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen uskoi, ettei EU-äänestyksen yhteydessä vielä päätetä markan kohtalosta. Hän kertoi asiasta Suomen Kuvalehden haastattelussa (15/1997).

Nykypäivä-lehden haastattelussa (24.3.2005) Pertti Salolainen, joka osallistui merkittävällä tavalla EU-jäsenyysneuvotteluihin, kertoi markasta luopumisesta: ”Onneksi markan katoamisesta ei puhuttu ... Jos silloin olisi sanottu, että markka häviää, olisimme takuulla hävinneet kansanäänes­tyksen, Salolainen uskoo. Hän pitää myös val­tioviisautena sitä, ettei eu­roa alistettu kansan-äänes­tykseen.

SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja paljasti 18.12.1996 TV1:n ohjelmassa ”K Tervo”, että: ”jos EMU-sidos olisi kerrottu kansalle ennen 16.10.1994 neuvoa antanutta kansanäänestystä, äänestystulos olisi ollut toinen, kuin oli.”

Mediapomo katuu lehtitalojen yhteistä EU-lobbausta:

Keskiviikkona 21.7.2010 Ilta Sanomat uutisoi otsikolla "Mediapomo katuu", kuinka MTV3:n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara piti lähtöä yhteiseen EU-kampanjaan virheenä, joka haisi pahalta. Porin Suomi-areenan tapahtumassa Karhuvaara paljasti, miten laajaa ja keskitettyä isojen lehtitalojen lobbaus Suomen EU-jäsenyyden puolesta 90-luvun alussa oli.

Karhuvaaran mukaan EU-hankkeen primus motor oli Sanomien pääomistaja, ministeri Aatos Erkko.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Pekka! Olin mukana EU-jäsenyyttä vastustavassa kampanjoinnissa vuodesta 1993 alkaen. Tuolloin olin mukana Keijo Korhosen presidentinvaalikampanjassa, hänet asetti ehdokkaakseen kansaliike nimeltään "Suomen Kansan Itsenäisyysrintama". Korhonen oli tuolloin vielä keskustapuolueen jäsen. Viime kesällä vielä selailin Korhosen kirjoja tuolta ajalta ja voin vain todeta että ennakoinnit tulevasta kehityksestä ovat monessa kohtaa osuneet varsin hyvin oikeaan.

Kyllähän se valheellisuus tuolloin kampanjan alla oli selvästi havaittavissa. Tiedotusvälineillä oli selvä agenda...

Toimituksen poiminnat