Peruskysymyksiä

Sauli Niinistö 65 v. - tässä muistutus kansan harhauttamisesta

Sauli Niinistön tekemän megaluokan harhautuksen ydin

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994. Hän kertoi, että markasta ei vielä näillä päätöksillä luovuta, eikä näillä päätöksillä vielä eurojäsenyyttä päätetä - vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä tehdään erikseen oma lakialoite.

 Nämä Niinistön tekemät harhautukset kirjattiin ja liitettiin virallisiin eduskunnan asiakirjoihin (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994) sekä myös äänestäjille lähetettyyn tiedotteeseen. Osa eduskuntaa ja useimmat suomalaiset äänestäjät uskoivat tämän väitteen.

Kun kansa ja sen jälkeen eduskunta oli harhautettuna äänestänyt EU-jäsenyyden hyväksymisen puolesta, niin näiden äänestyksien jälkeen Sauli Niinistö – tällä kertaa oikeusministerin ominaisuudessa – sanoikin, että eurosta päätettiin jo EU-jäsenyysäänestyksessä, eikä siitä tarvitse tehdä erikseen lakialoitetta.

 Tämän Niinistön tekemän järkyttävän teon vahingot nousevat Suomen kansalle tässä vaiheessa mahdollisesti jopa kymmeniin miljardeihin euroihin, tulevaisuudessa jopa satoihin miljardeihin euroihin.

 

Dokumentit Niinistön toiminnasta ennen EU-äänestyksiä v. 1994

Varatuomari Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana eduskuntakaudella 1991-1995. Valiokunnan puheenjohtajana Niinistö tietoisesti johti harhaan eduskuntaa ja suomalaisia kirjaamalla valiokunnan viralliseen pöytäkirjaan (PeVL 14/1994): ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumistaosallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.” 

Eli Niinistö totesi yksiselitteisesti sen, että markasta luopuminen ja euroon siirtyminen ei sisälly EU-liittymislaki äänestykseen. Niinistö toimi näin, vaikka tiesi, että asia oli toisin – kuten  jäljempänä ilmenee.

Erikoiseksi asian tekee myös se, että erään valiokunnan jäsenen mukaan perustuslakivaliokunnan saamasta selvityksestä ei saanut sitä käsitystä, että joku varauma olisi annettu, vaan valiokunnan enemmistö tulkitsi asian omalla tavallaan.

Harhautukseen kuului myös, että tietoisesti väärennettiin tiedote, joka lähetettiin jokaiselle äänioikeutetulle ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä v. 1994. Kyseisessä ”tiedotteessa” väitettiin mm. että Euroopan Unioni on itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestö. Lisäksi tiedotteessa väitettiin, että yhteinen valuutta on tulevaisuuden tavoite, vaikka Niinistö ja muu poliittinen sisäpiiri tiesi, että asia ei ollut näin. Äänestäjiä johdettiin harhaan – harkitusti ja tietoisesti. Vaalituloksen vääristämisestä rikoslaki määrää jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

Tämän tiedotteen ja muidenkin julkisuudessa esitettyjen valheellisten väitteiden pohjalta suomalaiset erehtyivät äänestämään neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta 16.10.1994. Tulos olisi ollut toinen, jos äänestäjät olisivat tienneet äänestävänsä myös markan kohtalosta ja omasta talouspolitiikasta luopumisesta sekä siitä, että he joutuvat tulevaisuudessa maksamaan muidenkin EU-maiden velkoja. 

Niinistö jatkoi harhautuksien sarjaansa EU-liittymislakiäänestyksessä 18.11.1994. EU-liittymislain yhteydessä äänestettiin Esko Seppäsen tekemästä ponnesta:  "Eduskunta edellyttää, että Suomen mahdollisesta liittymisestä Rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella…”

Eduskunta hyväksyi tämän ponnen äänin 151 jaa – 43 ei. Niinistö, sekä myös Paavo Lipponen, äänestivät ponnen puolesta, eli siitä että eduskuntaan tuodaan erillinen lakiesitys kun euroon liittymisestä päätetään. Tätä eduskunnan EU-liittymislaissa tekemää päätöstä – kuten jäljempänä ilmenee – ei noudatettu.

Dokumentit Niinistön toiminnasta  EU-jäsenyys-päätösten jälkeen

Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1.1.1995 ja uuden eduskunnan tuli aika päättää markan kohtalosta ja euroon liittymisestä.

Sauli Niinistö, joka oli ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä ilmoittanut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, että markasta luopumisesta päätetään myöhemmin ja että siitä tehdään erillinen lakialoite – perui oikeusministerin (13.04.1995 - 01.02.1996) ominaisuudessa päätösten jälkeen kaikki aikaisemmat lausuntonsa ja eduskunnassa itse tekemänsä päätöksen – ja ilmoitti, että euroon liittyminen hyväksyttiinkin jo EU-liittymislaki äänestyksessä. Niinistö toimi näin, vaikka hän ilmoitti 2012 presidentinvaalitentissä, että hänellä on tapana pitää sopimuksista kiinni.

Hän ilmoitti, että kun eduskunta hyväksyi Maastrichtin sopimuksen EU-liittymislakiäänestyksessä, niin se hyväksyi samalla myös markasta luopumisen ja euron käyttöönoton (HS 22.10.1995). Samassa artikkelissa Niinistö väittää, että kun äänestettiin EU-liittymissopimuksesta niin perustuslakiin tuli aukko, josta mahtuu sisälle EMU:n kolmas vaihe eli euro ja että markasta luopuminen on enää ainoastaan hallitusmuodon sanamuodon korjaus. Niinistö totesi myös, että EU:n perussopimuksen hyväksyminen kahden kolmasosan enemmistöllä, avasi ovat kaikelle siitä sopimuksesta seuraavalle, kuten yhteiselle talous-, ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.

Myös perustuslakivaliokunta Niinistön vanavedessä (PeVL 18/1997) otti päinvastaisen kannan euro-asiassa EU-äänestyksien jälkeen – kanta oli perustuslakivaliokunnassa päinvastainen ennen EU-äänestyksiä.  EU-päätösten jälkeen valiokunta  totesi, että: ”Suomi ei ole tehnyt Euroopan Unioniin liittyessään oikeudellisia varaumia, jotka rajoittaisivat Maastrichtin sopimuksen sovellettavuutta Suomeen nähden, voimaansaattamislailla on Maastrichtin sopimus siten tullut voimaan saatetuksi Suomessa lainsäädännönalaan kuuluvin osin koko laajuudessaan ja Suomi on sitoutunut kaikkiin Unionin jäsenyydestä seuraaviin velvoitteisiin”. Perustuslakivaliokunta jatkoi toteamalla, että: ”… talous- ja rahaliittoa koskevat lait saatettiin silti voimaan jo voimaansaattamislailla.”

Kuinka vauras ja hyvinvoiva maa Suomi nyt olisikaan, jos Sauli Niinistö olisi ratkaisevilla hetkillä noudattanut perustuslakia ja eduskunnan päätöstä. Suomalaiset joutuvat nyt maksamaan tästä laittomuudesta kovan hinnan.

 

 Perustuslakivaliokunta paljastaa luonteensa

 

Perustuslakivaliokunta totesi myös PeVL18/1997 mm. 

Tämän mukaisesti markka voisi lakata olemasta Suomen rahayksikkönä Suomen liityttyä euro-alueeseen, vaikka 72§:ää ei olisikaan muutettu. Siltä osin kuin nämä määräykset ovat ristiriidassa perustuslain kanssa, on perustuslakiongelma tullut ratkaistuksi jo voimaansaattamislailla.”

Tällä lausunnolla perustuslakivaliokunta, jonka on ylin perustuslakia tulkitseva elin, paljastaa todellisen luonteensa. Kansalaisten turvaksi tehty perustuslaki ei olekaan heille noudattamista varten, vaan se on ongelma perustuslakivaliokunnan jäsenten ja heidän edustamiensa tahojen poliittisille ja taloudellisille päämäärille.

 Euroon liittymisestä ei tehty eduskunnan edellyttämää lakialoitetta

 Kun Lipposen 1. hallitus vuonna 1998 ”valitsi menettelytavan” euroon siirtymisestä, ei asiaa käsitelty perustuslain muutosesityksenä markasta luopumisesta vaan Lipposen hallitus toi euro-asian eduskuntaan pelkästään hallituksen tiedonantona. Tätä tapaa oli Niinistö vaatinut (Satakunnan Kansa 21.2.1998), jonka mukaan Niinistö on kaiken aikaa tyrmännyt suoralla iskulla lakivaateet. Niinistö teki näin, vaikka oli ministeriksi ryhtyessään käsi Raamatulla vannonut noudattavansa perustuslakia.  Niinistön mukaan tiedonanto on niitä kaikkein vaikutusvaltaisempia keinoja, jolla hallitus voi eduskuntaa lähestyä – tiedonantoäänestys meni Niinistön mielestä perustuslain yläpuolelle. Tässä tiedonantoäänestyksessä 17.4.1998 ei äänestetty siitä, astuvatko jo voimassaolevat automatiikalla varustetut EU-säädökset voimaan, vaan hallituksen luottamuksesta.

Lipposen hallitus totesi v. 1998 eduskunnan aikaisemmin päättämästä erillisestä EMU:n kolmatta vaihetta koskevasta lakiesityksestä seuraavasti: ”Tällaisen esityksen antaminen olisi kuitenkin euro-alueeseen liittymisestä päätettäessä ongelmallista, koska päätöksenteko kohdistuisi jo hyväksyttyihin ja voimaansaatettuihin Maastrichtin sopimuksen talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta koskeviin määräyksiin”. Lipposen hallitus käytännössä toteaa, että lait ovat jo tulleet voimaan, vaikka eduskunta ei ollut asiaa päättänyt.

Euro-äänestys halveksi demokratiaa ja laillisuutta

 ”Euro-äänestys” v. 1998 oli siinäkin mielessä erikoinen, että se kohdistui hallituksen luottamukseen, eikä siihen, astuuko joku laki äänestyksessä voimaan vai ei. Molemmilla äänestystuloksilla lopputulos olisi euro-asiassa ollut sama. Suomi menetti oman valuutan, siihen liittyvän talouspolitiikan, sekä kulta ja valuuttavarantonsa ilman eduskunnan päätöstä. Maastrichtin sopimuksen mukaiset EU-lait olisivat jääneet voimaan, vaikka hallitus olisi saanut epäluottamuslauseen. Voidaanko tätä sanoa demokraattiseksi päätökseksi? Tällaista ”päätöstä” Niinistö oli ajamassa ja siitä on seurannut valtavat vahingot suomalaisille. Kokoomus, RKP, SDP ja Vasemmistoliitto äänestivät tuossa äänestyksessä hallituksen luottamuksen puolesta, eli ne antoivat luottamuslauseen hallitusmuodon kumoamisen tehneelle hallitukselle. Hallitusmuodon kumoamisesta rikoslaki määrääsi tuolla hetkellä ankarat rangaistukset. Hallitusmuodon usean säännöksen kumoamisen vahvisti myös perustuslaki valiokunta lausunnossaan PeVL18/1997, tosin valiokunta käyttää kumoamisesta sanamuotoa ”teki poikkeuksen”.

Emun kolmatta vaihetta, eli euro-valuuttaa koskevat EU-lait tulivat voimaan ilman eduskunnan päätöstä, vaikka hallitusmuodossa  (72-73 §), joka oli tuolloin voimassaoleva perustuslaki, luki edelleen, että ”Suomen rahayksikkö on markka… Suomen pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen valvomana.”

ERM-kytkentä pääministerin ilmoituksella

Suomen Markan arvo kytkettiin peruttamattomasti Euroopan valuuttajärjestelmään (ERM) 14.10. 1996, jolloin Suomen Pankilta poistettiin tärkeä osa perustuslaillisesta vallasta. Pääministeri Lipponen antoi asiasta eduskunnalle ainoastaan pääministerinilmoituksen, jota seuranneesta eduskunnan keskustelusta tuli yksi kovasanaisimmista. Keskustan silloinen puheenjohtaja Esko Aho arvosteli pääministeri Lipposen menettelyä ankarasti.

Niinistön harhautus onnistui  - Salolainen vahvisti

 Niinistön harhautus onnistui niin perusteellisesti, että myös silloinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen uskoi, ettei EU-äänestyksen yhteydessä vielä päätetä markan kohtalosta. Hän kertoi asiasta Suomen Kuvalehden haastattelussa (15/1997). Puhemiehen tehtävänä on valvoa käsiteltävien asioiden perustuslainmukaisuutta.

Nykypäivä-lehden haastattelussa (24.3.2005) Pertti Salolainen, joka osallistui merkittävällä tavalla EU-jäsenyysneuvotteluihin, kertoi markasta luopumisesta:

”Onneksi markan katoamisesta ei  puhuttu ... Jos silloin olisi sanottu, että markka häviää, olisimme takuulla hävinneet kansanäänes­tyksen, Salolainen uskoo.

Hän pitää myös val­tioviisautena sitä, ettei eu­roa alistettu kansan-äänes­tykseen…”

Salolaisen lisäksi myös SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja paljasti 18.12.1996 TV1:n ohjelmassa ”K Tervo”, että: ”jos EMU-sidos olisi kerrottu kansalle ennen 16.10.1994 neuvoa antanutta kansanäänestystä, äänestystulos olisi ollut toinen, kuin oli.”

Asian vahvisti myös Iltasanomien tekemä 14.6.1997 julkaistu mielipidetutkimus, jonka mukaan EU-jäsenyys ei olisi toteutunut, jos kansalaisille olisi kerrottu, että euro sisältyy neuvoa-antavaan kansanäänestykseen.

Edelliset dokumentit paljastavat, että Niinistön harhautus onnistui täydellisesti ja sen seurauksena Suomi joutui valtavaan velka- ja takausvastuuseen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

71Suosittele

71 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (51 kommenttia)

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Seppo Hauta-aholta kiitettävän perusteellisesta selvityksestä nykyisen presidenttimme petollisuudesta. Kiitti!

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Timo! Sauli Niinistö ei tietenkään toiminut yksin, vaan sisäpiirin toimijoita oli useita.

Käyttäjän koivan25 kuva
anja koivistoinen

Myös kolme aikaismpaa presidenttiä ovat olleet "juonessa" mukana. Koivoston aikana aloitettu Suomen saattaminen EU-kuntoon aiheutti kansalaisille suuria menetyksiä.
Kiitos Seppo Hauta-aho kirjoituksesta. Hyvät Suomen kansalaiset, näin meitä on huijattu, mutta hyväksymmekö kiltisti tämän? En minä ainakaan, minä olen hyvin vihainen, enkä varmasti ole ainut.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Anja!

Tosiasia on, että jo 1980-luvun loppupuolelta alkaen alettiin lainsäädäntöä valmistella kohti tulevaa EU-jäsenyyttä. Mukana ovat olleet tiiviisti myös presidentit Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari. Niinistön osuuden julkaisin nyt nimenomaan siksi, että hän on nyt tasavallan presidentti ja viettää tänään syntymäpäiväänsä.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #51

Timo: ajankohta julkaisulle oli mielestäni tuossa kohtaa sopiva. Tosin julkaisin vastaavanlaisen sisällön jo presidentinvaalien alla.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Anja, jos Siuta ottaa kuuppaan tämä nykymeno, käyppä vilkaisemassa sivustoa kehto.freeforums.org ja tule mukaan tekemään mahdottomasta mahdollinen. Meidän suomalaisten on tehtävä yhdessä työtä maamme irrottamiseksi Eu/euro-kytköksestä. Tervetuloa mukaan kaikki puoluetaustasta riippumatta. Suomi on meille yhteinen ja sen tuleva itsenäisyys on erittäin tärkeätä.

Käyttäjän koivan25 kuva
anja koivistoinen

Timo, olin muuten siinä palaverissa mukana, jossa tuumailtiin tulevasta itsenäisyydestä ja tavoista irrota EU:n ikeestä. Kiitos, että muistutit, pitääpä käydä sivuilla.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Eduskunnassa ei ole yhtään puoluetta, joka haluaisi Suomen irti EU:sta tai eurosta. Eduskunnan ulkopuolellakin tiedän vain yhden puolueen, jonka jäsenet ja puolue ovat ehdottomasti erojen kannalla ja se on IPU. Yhden puolueen tilannetta en tunne, liekö edes puoluerekisterissä nykyisin.

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi Vastaus kommenttiin #24

"Eduskunnassa ei ole yhtään puoluetta, joka haluaisi Suomen irti EU:sta tai eurosta."

Mutta kaikien puolueiden kannattajissa ja kenttäväeesä on ihmisiä, jotka haluavat. Niinpä kaikki EU-vastaiset voimat pitäisi ssada aktivoitua ja yhteistyöhön tämän päämäärän saavuttamiseksi, vaikka sitten kukin oman lippunsa alla ja vaikka kaikista muista ideologisista kysymyksista oltaisiin eri mieltä. Niistä voidaan tapella sitten taas, kun siihen on varaa, eli Suomi on pelastettu. Kuppikuntaisuus ja toistemme kanssa riitely nyt kerta kaikkiaan on täällä hetkellä ylellisyys, jota meillä ei ole mahdollisuutta itsellemme suoda. Tai sitten olemme avoimesti liitovaltiossa, että heilahtaa. Ja kun täällä sitten partioivat Liittovaltion poliisit, ja herraties mitkä kriisinhallintajoukot ja Suomen laki on saanut kokonaisuudessaa väistyä Unionin lain tieltä, meidän on myöhäistä yrittää toimia (ainakaan rauhanomaisesti). Me tulemme olemaan lainsuojattomia ja itsenäisyyden ajajat rikollisia.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård Vastaus kommenttiin #38

Olen ollut sitä mieltä, että IPUn sateenvarjon alle pitäisi saada vaikka omina yhdistyksinään IPUn vasemmisto ja IPUn oikeisto. IPUn seniorit meillä jo oli, mutta ehkä pitää perustaa uudestaan. IPUn nuoret toki toimivat.

Muissa puolueissa toteutetun ja yhäki käynnissä olevan hiljaisen vallankumouksen vastustaminen lienee resurssien haaskausta. Niin myös valitettavasti näyttää olevan Perussuomalaisten sisällä. Ainakin niin kauan kuin Soini on johdossa, ja kyllähän hän median avustamana hoitaa kaltaisensa seuraajakseen, ja johtajan vaihtoon voi mennä aikaa, voi tietenkin tapahtua nopeastikin.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #24

Olet Mauri oikeassa, että eduskuntapuolueiden päälinjauksissa ei ole eu/euroero agendaa. Kuitenkin monien eduskuntapuolueiden jäsenistössä on runsaasti henkilöitä, jotka kannttavat oman päätösvallan palauttamista.

Itse tunnen useita perussuomalaisia, jotka ovat meidän kanssa samalla linjalla.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård Vastaus kommenttiin #40

Totta, että siellä on toisinajattelijoita, mutta Soini määrää. Siten näiden muitten työ ja äänet vaikuttaisivat menevän hukkaan. Itse asiassa heidän saamansa äänet tukevat Soinia ja sitä kautta nykyistä menoa.

Käyttäjän TimoSotikoff kuva
Timo Sotikoff Vastaus kommenttiin #44

Asia on juuri kuten Mauri toteaa, ja tämä kannattaisi todella nyt huomioida. Hyvä työ valuu hukkaan väärässä vaikutusverkostossa tehtynä.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #24

Puolueen pitäisi peilata paremmin sen jäsenistöä. Nyt jäsenistö on usein asioista toisella kannalla kuin puolueen johto.

Käyttäjän AattoKellman11 kuva
Aatto Kellman

Pattiinhan voi ottaa mikä asia tahansa! Eussa ollaan ja siitä pois rypistely maksaisi maltaita! Itsekin äänestin aikoinaan vastaan mutta demokratia on puhunut ja nyt mennään näillä eväillä ja Suomen vahingoittaminen jatkuvilla marinoilla vaikuttaa kaikenpuoliseen kehitykseen! Korko 18%, kiinnostaako?

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Luotatko siihen, mitä Niinistö nyt sanoo?

Suomalaiset ovat joutuneet karvaasti kokemaan Niinistön toiminnan. Ensiksi harhautettiin koko kansaa EU- ja euro-asiassa, jonka seurauksena kaikille suomalaisille ja erityisesti nuorisolle on tullut kannettavakseen valtava velka- ja takausvastuu. Myös monet suomalaiset ylivelkaantuneet saivat karvaasti kokea Niinistön toiminnan vuonna 2000, kun hän valtiovarainministerinä oli päättämässä 60 tuhannen suomalaisen lamavelallisen velkojen myynnin pilkkahintaan ulkomaiselle perintäyhtiölle. Niinistö kannattaa pankkien pelastamista, mutta kohtelee suomalaisia tällä tavalla.

Kaikkien edellä esitettyjen faktojen perusteella, jotka selviävät mm. eduskunnan virallisista asiakirjoista, on aiheellista kysyä: - Onko Sauli Niinistö sopiva henkilö Suomen tasavallan presidentiksi?

Käyttäjän koivan25 kuva
anja koivistoinen

En luota ja eliitin presidentti voi olla, mutta ei Suomen tavan kansalaisten. Kansalaiset vaan eivät voi tietää todellisia asioita, kun mediakin on samassa liemessä.
Nyt tarvitaan rohkeutta tuoda asiat tietoisuuteen, viimeinkin.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Onneksi nykyään on internet blogeineen ym. Silloin kun Suomessa käytiin EU-keskustelua ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä, tällaista nettijuttua ei ollut, vaan olimme lehtien, TV:n ja radion varassa. Nyt meidän on helpompi saada mielipiteemme esille.

Käyttäjän MarkoLorvixHummastenniemi kuva
Marko Hummastenniemi

Hyvin on huijattu kyllä... mutta huijattiinko sittenkään ? suomalaiset äänesti Kataistakin, vaikka valehteli silmät päästänsä...suomalaiset joko uskoo liian helposti kaikki tai sitetn ei vaan välitetä, vaan äänestetään sitä jotain kun "kaverikin äänesti sitä" ? Tuossa joku sanoi, ettei aio hiljaa vain hyväksyä näitä asioita, mutta mitähän pieni suomalainen voi tehdä ? ei yhtään mitään jos ei koko suomi päätä alkaa lakkoon...

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Mikäli toimittaisiin samalla tavalla nytkin, niin eurosta eroprosessi olisi seuraavanlainen:

- paluu omaan valuuttaan hallituksen luottamusäänestyksen avulla
- oman valuutan irrottaminen euron arvosta pääministerin ilmoituksella

Mitään lakia ei siis tarvitsisi säätää.

Susanna Kinnunen

Hieno alku, mutta sitten sorrut liioittelemaan.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Täsmennäppä hieman tuota liioittelua, niin yritän perustella.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Euro-alueen talouskriisin aiheuttamien vastuiden suuruudesta on esitetty erilaisia arvioita. Yhtenä realistisena arviona laina- ja takausvastuiden sekä niiden korkojen tämänhetkiseksi suuruudeksi on esitetty hieman yli 50 miljardia euroa (HS 14.12.2011).

Suomen laina- ja takausvastuut olivat jo yli 50 miljardia euroa lähes kaksi vuotta sitten. Riski on siis kymmeniä miljardeja euroja jo nyt, selvää on että osa tästä realisoituu maksettavaksemme.

Lisäksi kun otetaan huomioon kilpailukykymme heikentyminen, niin siitä voi jokainen laskea taloudelliset kustannukset.

http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2013/08/25/k...

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kuinka suuri summa 50 miljardia euroa on?

Viisikymmentä miljardia euroa (50 000 000 000 euroa) on hyvin suuri summa.

Setelinipun korkeus 100 euron seteleillä on 55 km (100 kpl 100 euron seteleitä eli 10 000 eur. on paksuudeltaan 1,1 cm).

Suomen kaikkien metsien yhteenlaskettu arvo laskentatavasta riippuen on noin 35 – 45 miljardia euroa – vaikka kaikki Suomen metsissä olevat puut kaadettaisiin ja myytäisiin, niin se ei riittäisi kattamaan laina- ja takausvastuita.

Jokainen suomalainen kotitalous saisi 50 miljardilla noin 20 000 euron arvoisen auton.

Puoli miljoonaa suomalaista perhettä saisi tuolla summalla 100 000 euron arvoisen asunnon tai kesämökin.

Tällä rahalla voitaisiin työllistää yli 200 000 henkilöä 10 vuoden ajan 2000 euron kuukausituella, jolloin eläkeiän nostamista ei tarvittaisi.

Yli 100 miljoonaa nuorta ympäri maailmaa, saisi tällä summalla 500 euron arvoisen salkkumikron.

Jokainen suomalainen kotitalous saisi 50 euron ruokakasseja kerran viikossa seitsemän vuoden ajan.

Miljoona eläkeläistä saisi tällä summalla nyt maksettavan eläkkeen lisäksi noin 500 euroa lisäeläkettä kuukaudessa 10 vuoden ajan.

Kun vielä tiedostamme, että 50 miljardia on yhtä paljon kuin 10 000 kappaletta 5 miljoonan euron Loton jättipotteja - näitä 5 miljoonan jättipotteja voitaisiin jakaa 200 henkilölle joka viikko vuoden ajan.

Kuten tiedämme, tällaisiin summiin ei Suomen valtiolla ole varaa, eikä kukaan pysty lupaamaan edellämainittuja asioita.

Poliitikot yhteistyössä markkinavoimien kanssa

Ihmeellistä on, että kun eurooppalaiset suurpankit pyytävät lupauksia korkeakorkoisten ongelmalainojensa takaamiseksi, niin Suomen hallitus ja eduskunta ovat pystyneet - alle kahden vuoden aikana - antamaan sitoumukset 50 miljardin euron suuruisista lainoista ja takauksista. Mistä tällaiset rahat löytyvät?

Lisäksi suurpankit ovat hankkineet näille ongelmalainoilleen poliitikkojen kanssa yhteistyössä takaukset jälkikäteen pelaamalla aikaa mm. pitkittämällä ongelmamaiden velka-saneerauspäätöksiä – ja samanaikaisesti ne ovat hankkineet lisätakauksia veronmaksajilta.

Pankkipiireissä osataan varmasti laskea nämä asiat – niille on ollut pitkän aikaa selvää, että useat ylivelkaantuneet maat eivät koskaan pysty maksamaan läheskään kaikkia lainojaan takaisin – ja silloin lainoista tulee merkittävä osuus korkoineen takaajien maksettaviksi, aivan kuten esim. 1990-luvun laman aikana monille lainojen takaajille Suomessa tapahtui.

Huomioitavaa myös on, että lähes kaikki euromaat – Suomi mukaan luettuna - velkaantuvat tällä hetkellä nopeaa vauhtia, mutta tästä huolimatta uusia lainoja korkealla korolla myönnetään jatkuvasti myös ongelmamaille. Tuskin mikään aidon markkinatalouden periaatteiden mukaisesti toimiva taho k.o. maiden velkakirjoja ostaisi, ellei tietoa takauksista näidenkin lainojen osalta olisi.

Suomessa on paljon ylivelkaantuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja maatiloja - pitäisikö Suomen valtion antaa takaukset heidänkin lainoilleen ja maksusitoumuksilleen jälkikäteen - ja maksaa myös tarvittaessa heidän velkansa?

Joku voi sanoa, että ainakin osa ylivelkaantuneista on itse aiheuttanut ongelmansa holtittomalla rahankäytöllä ja sen vuoksi kärsikööt seuraukset. Mutta niin ovat monet eurooppalaiset maatkin ottaneet holtittomasti lainaa ja monet suur-pankit ovat sitä holtittomasti lainanneet ja siksi nekin ovat itse aiheuttaneet ongelmansa. Miksi meidän pitää sitten maksaa heidän lainansa?

Samoin Suomi ja Euroopan Keskus-pankin alainen Suomen Pankki lainaa suuria summia suurella riskillä ongelmamaille, jotka eivät saisi tarvitsemaansa lainasummaa kokoon vapailta markkinoilta. Tällaisten jättilainojen myöntäminen ja jättitakausten antaminen veronmaksajien riskillä on nykyhallituksen mukaan ”vastuullista politiikkaa”.

Tämä tie vie Suomen tuhoon

Usko tai älä – jos jatkamme tällä tiellä, niin Suomelta – käytännössä Sinulta - tullaan yksittäisenä kansalaisena ja veronmaksajana vaatimaan lisätakauksia nopealla aikataululla vielä huomattavan paljon lisää – ja Sinä joudut sen hyvin todennäköisesti lopulta maksamaan, tavalla tai toisella.

Huomioitavaa on, että valtion velka on jo yli 90 mrd. euroa näiden yli 50 miljardin euron laina- ja takausvastuiden lisäksi. Velkamäärä kasvaa tällä hetkellä nopeasti.

Jyrki Paldán

Valtionvelkahan on vain rahapainon korvike, ja nykyisessä järjestelmässä ilman velkaa ei ole myöskään rahaa. Velka itsessään ei ole siis mikään ongelma. Korkomaksut ja talouskuri ovat. Olisi todellakin aika ottaa ne kummatkin omaan päätösvaltaamme.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #50

Meidän pitää palautta oma keskuspankki ja sille kuuluvat valuutta- ja kultavarantomme hallintaamme. Lisäksi työeläkerahastot saatava kansalaisten hallintaan ja niiden varat hyödyttämään kansalaisia, eikä pientä sisäpiiriä.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Kiitos Seppo perusteellisesta selvityksestä. Liioittelua en ole havainnut missään kohdin. Vaikeaa tämän hyväksyminen ihmisille varmaan on. Pitäisikö saNOA, ETTÄ MAALLA ON SELLAISET JOHTAJAT KUIN KANSALAISET ANSAITSEVAT. Ihmiset eivät halua ottaa vastuuta ja ajattelevat, että nämä yhteiskunnalliset asiat eivät minulle kuulu. Kansanvalta ei voi toimia, jos ihmiset eivät ota vastuuta ajatuksistaan ja mielipiteistään. Tuloksista nautimme nyt. Tietenkin mediahan tätä vallankumousta on johtanut, ja ihmisillä ei ole mitään rokotetta mediaa vastaan.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kyllä "rokotteet" mediaakin vastaan lopulta löytyvät...

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Ihmisten rokottaminen pitäisi aloittaa jo alaluokilla kouluissa, mutta nythän kaikki yhteiskunnallinen on kouluissa kielletty. Mitä nyt Stubb on kouluja kierrellyt.

Miten sitten se toisinajattelijoiden media luotaisiin? Siis sellainen, jolla olisi riittävästi lukijoita, kuuntelijoita tai katsojia.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Pojat pelaavat pelejään :-(

Samanlaisen pelin voi löytää kun Sauli on ensin oikeuministerinä ja sitten valtiovarainministerinä.

Ensin tehtiin laki Valtion vakuusrahaston siirosta valtiovarainminsteriön alaisuuteen, kun Sauli oli oikeusministeri. Sitten Sauli siirtyi valtiovarainministeriksi ja antoi siunauksensa Valtion vakuusrahastolle myydä pilkkahintaan yrittäjiltä laman varjolla ryöstetty omaisuus pilkkahintaan edelleen sisäpiirille.

Dokumentit löytyy Eduskunnan arkistosta googlella.

Siksi Saulilta ei saanut kysyä presidentin vaalien aikaan 90-luvun lamasta - luurangot jätettiin kaappeihin ja ovia ei aukaistu.

Harmi, ettei mitään puoluetta kiinnosta avata niitä kaappeja???

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kyllä käsittääkseni jotkut yksityishenkilöt ovat näitä asioita penkoneet, tosin eduskuntapuolueiden agendoissa asiaa ei ole ollut.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #29

Hyvä kysymys. Tuohon aikaan liittyy niin paljon isoja juttuja, jotka halutaan pitää pimennossa. Toivottavasti kaikki oleellinen tulee joskus päivänvaloon ja oikeutta jaetaan...

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman Vastaus kommenttiin #30

Oikeuden jakaminen on myöhäistä, mutta yrittäjien kunnian palauttaminen ei ole!

Käyttäjän koivan25 kuva
anja koivistoinen

Jotain on hyvin pahasti pielessä, kun hyvinvoitivaltio Suomen kansalaisista osa kokee nälkää. Arviolta noin 10 000 - 25 000 suomalaista hakee ruoka-apua viikottain. Samalla, kun rahaa jaetaan ulkomaille, eikö oman maan kansalaisilla ole oikeus ensin saada apua?

Valtion osuuksien leikkaukset kunnilta on johtanut tilanteeseen, jossa kunnat eivät pysty hoitamaan lakisääteisiä tehtäviään. Kansalaiset joutuvat kärsijöiksi. Suomea johdetaan eliitin ja sijoittajien ehdoilla. Kärsijöinä ovat vanhat yksinäiset naiset, lapset ja nuoret.

Käyttäjän erkkilaitinen kuva
Erkki Laitinen

Laitetaan nyt kertauksen vuoksi tämä video:

https://www.youtube.com/watch?v=TSngJmYPBCE

Onkohan tämä kuvio muuttunut kuinka paljon?

Käyttäjän JouniMkip kuva
Jouni Mäkipää

Miksi tätä kannattaa kaivella?
Tuleeko Teille kiksit jälkiviisastelusta?
Euro on ja THAT'S IT!
Eikö kannattas pohtia jotain mikä vie eteenpäin eikä sitä mikä haisee sille mustalle aukolle?

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Jouni!

Tämän asian kaiveleminen on hyvin tärkeää. Aloitustekstissä kuvatun teon seurauksena olemme nyt ajautumassa kohti mustaa aukkoa, näi meille ainakin monelta taholta viestitetään.

Lentokoneonnettomuudenkin tutkinnassa aloitetaan tutkimaan onnettomuuden syytä, seikkoja jotka onnettomuuteen lopulta johtivat. Kun ne saadaan selville, niin stten pystmme tulevaisuudessa paremmin torjumaan vastaavanlaisia onnettomuuksia.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Hyvä ja länsimainen tapa on, että jos on tehty jonkinlainen rikos, niin kyllä asia silloin tutkitaan ja syylliset saatetaan vastaamaan teoistaan. En usko, että silloisilla ministereillä on syytesuojaa ?

No, en tiedä asiia, vaan ainoastaan oletan.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Valtiopetos ja maanpetos ovat molemmat rikoksia, jotka eivät koskaan vanhene. Niihin syyllistynyt henkilö voidaan tuomita rangaistukseen vielä vuosikymmenienkin kuluttua siitä hetkestä, jolloin hän rikoksen teki.

Valtiopetos

Valtiopetoksesta sanotaan vuonna 1994 voimassa olleessa rikoslaissa: …”joka aikoen riistää korkeimman vallan haltijalta tälle kuuluvan korkeimman vallan taikka estää tätä sitä käyttämästä tai saattaa jonkun osan valtakuntaa vieraan vallan alle; taikka laittomalla tavalla kumota tai muuttaa hallitusmuodon tekee teon, jolla hän aikomuksensa toteuttaa taikka sitä yrittää, rangaistakoon valtiopetoksesta elinkaudeksi taikka vähintään kahdeksaksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi” (rikoslain 11. luvun 2 §).

Vuonna 1994 voimassa olleen rikoslain neljännessä pykälässä säädetään valtiopetokseen syyllistyneenä rangaistavaksi mm. se, ”joka valtiopetoksen aikomuksessa, rupeaa yhteyteen vieraan hallituksen kanssa taikka väärin käyttää hänelle uskottua virkavaltaa”. Saman luvun 4a pykälän kolmannen ja neljännen kohdan mukaan on valtiopetoksesta tuomittava jokainen joka ”puhein, kirjoituksin tai muulla tavoin ylistää valtiopetosta tai sen valmistelua taikka levittää valtiopetokseen tai sen valmisteluun kiihoittaviksi tai sitä ylistäviksi tietämiänsä kirjoituksia tai esityksiä; taikka muulla tavoin puhein tai teoin tahallansa edistää valtiopetokseen tähtäävää toimintaa”.

Maanpetos

Vuonna 1994 voimassa olleen rikoslain mukaan maanpetokseen syyllistyi sellainen henkilö, ”jolle Suomen puolesta on uskottu sopimuksen tekeminen tai siitä neuvotteleminen vieraan valtion kanssa, (jos hän) tahallansa väärinkäyttää tätä luottamusta Suomen ilmeiseksi vahingoksi” (rikoslain 12. luvun 6. pykälä). Saman pykälän toisen momentin mukaan myös ”yritys on rangaistava”.

EU-jäsenyyden toteutus täyttää valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkistön

EU-jäsenyyden toteuttamiseen liittyi pitkä tapahtumasarja, jonka aikana Suomen edustajat neuvottelivat ja tekivät sopimuksia vieraan valtion, EU:n, kanssa. Nauttimaansa luottamusta nämä henkilöt käyttivät tahallaan Suomen ilmeiseksi vahingoksi ja tekivät näin teon, joka täyttää maanpetoksen tunnusmerkistön. Jokainen heistä tiesi erittäin hyvin, että EU-jäsenyys merkitsee korkeimman vallan, valtiovallan riistämistä Suomen kansalta ja sen luovuttamista vieraan valtakunnan, EU:n johtajille. He olivat selvillä siitä, että kysymyksessä on Suomen itsenäisyyden lopettaminen. Neuvottelijat ja sopimuksen tekijät tiesivät myös, että EU-jäsenyys laittomalla tavalla kumoaa keskeisiä hallitusmuodon kohtia. Näistä tiedoistaan huolimatta he toimivat tahallisesti, tehden teon, joka täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön.

Miksi itsenäisyyden menetystä ei haluta myöntää?

Miksi poliitikkomme ovat jyrkästi kieltäneet ja kieltävät yhä itsenäisyyden menettämisen? Jos he tämän myöntäisivät, niin samalla he tunnustaisivat tehneensä maanpetoksen, valtiopetoksen ja perustuslakirikoksia. Aivan normaali käytäntö on, että oikeudessakin rikoksista epäillyt syytetyt yleensä kiistävät valehtelemalla rikoksensa tai yrittävät lieventää sitä. Samasta syystä liittovaltio –sanaa ei uskalleta käyttää EU:n yhtedessä, koska sekin tarkoittaisi käytännössä valtio- ja maanpetoksen tunnustamista.

Valtio- ja maanpetoksellisen tunnusmerkistön täyttävän teon tekijät ovat pyrkineet estämään julkisen keskustelun tapahtuneesta, jotta kansalaiset eivät tajuaisi, mistä todellisuudessa on kysymys.

Ainutlaatuinen rikos – eduskunta nosti itsensä kansan yläpuolelle

Suomen eduskunnan 18.11.1994 tekemä korkeimman vallan riistäminen sen haltijalta, kansalta, maan rajojen ulkopuolelle oli ainutlaatuinen myös siitä syystä, että näin eduskunta eikä maan johto ottanut korkeinta valtaa itselleen, vaan riisti sen maan rajojen ulkopuolelle. Yleensä korkeimman vallan riistäminen tapahtuu niin, että riiston tekijä saa vallan. Tässä tapauksessa korkeimman vallan haltijaksi ja ylimmäksi isännäksi maahan tuli Suomen kansan sijasta Euroopan Unioni. Maan- ja valtiopetoksen tunnusmerkistön täyttävän teon tekijät ovat vallan saaneen EU:n edustajia Suomessa. Käytännössä eduskunta ja poliittinen johtomme on vallanriistolla vaihtanut isäntäänsä, kuitenkin niin, että he ovatkin nyt kansan yläpuolella antamassa määräyksiä, kun he aikaisemmin vain edustivat kansaa. Samalla puolueet nostivat itsensä kansan yläpuolella.

Mikäli Suomessa olisi toimittu lakien mukaan, niin suurin osa nykyisestä poliittisesta johdosta istuisi aivan jossain muualla, kuin nykyisissä tehtävissään.

Avainhenkilöt palkittiin

Aikaisemmin kansakunnan itsenäisyyden puolesta ansiokkaasti toimineet palkittiin kunniamerkeillä ja/tai arvonimillä. Nyt nämä, itsenäisyyden luovuttajat, maanpetoksen ja valtiopetoksen tunnusmerkistöt täyttävien tekojen tekijät, on palkittu näillä samoilla kunniamerkeillä ja arvonimillä. Eikä tämäkään ole vielä riittänyt, vaan useimmat heistä on vielä palkittu korkeapalkkaisella ja arvostetulla viralla.

Paljastavaa lakivalmistelua

Salahankkeen takana oleva Suomen poliittinen johto oli hyvissä ajoin varautunut EU-jäsenyyden toteuttamiseen taustalla tehdyn lainsäädännön avulla.

Ahon hallitus mm. jätti jo kesällä 1993 eduskunnalle valiokuntakäsittelyä varten esityksen rikoslain valtio- ja maanpetospykälien muuttamisesta. Näitä lakeja ei saatu kuitenkaan säädetyksi ennen eduskunnan tekemää EU-jäsenyyspäätöstä, vaan se tulivat voimaan vasta sen jälkeen. Sama eduskunta, joka riisti kansalta sille kuuluvan korkeimman vallan, muutti lain sisältöä Ahon hallituksen esityksen pohjalta niin, ettei korkeimman vallan riistämistä sen haltijalta enää pidettäisi valtiopetoksena tai edes rikollisena. Samalla eduskunta sääti rangaistukset kyseisistä rangaistuksista lievemmiksi.

Lisäksi kun valtio- ja maanpetospykäliä laatinut komitea esitti rikoslain 14. luvun otsikoksi ”Rikoksista kansanvaltaa vastaan”, muutti Ahon hallitus sen muotoon ”Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan”, ja kun sama komitea esitti 14 luvun viidennen pykälän otsikoksi ”Poliittisten kansalaisvapauksien loukkaaminen”, muutti Ahon hallitus sen muotoon ”Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen”. Ahon hallitus ministeriensä, mm. silloisen oikeusministerin Anneli Jäätteenmäen johdolla, poisti rikoslaista EU:n luonteen mukaisesti sekä ”kansanvallan” että ”kansalaisoikeudet” ja eduskunta, joka oli nämä kansalaisilta poistanut hyväksyi tämän.

Suojelupoliisin tehtäviä muutettiin

Suojelupoliisin päätehtävänä on ollut seurata hankkeita, jotka kohdistuvat laillista yhteiskuntajärjestystä ja maan itsenäisyyttä vastaan. Laki poliisin hallinnosta 9§ (nykyään 10§) määritteli suojelupoliisin tehtävä seuraavasti: ”Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä”. Poliisilain 4. pykälässä säädettiin, että suojelupoliisille kuuluu nimenomaan ”sellaisten hankkeiden seuraaminen ja ilmisaattaminen, joiden on syytä varoa kohdistuvan valtakunnan itsenäisyyttä vastaan”. Aivan kuin sattumalta, tämä lainkohta kumottiin kuukautta ennen EU-jäsenyyshakemuksen jättämistä.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

EU-hankkeen lanseeraamiseen liittyi perustuslain rikkomisen ohella Suomen kaikkien aikojen kallein markkinointioperaatio (Euroopan laajuisesti maailmanhistorian kallein mainosprojekti).

Kirjanpidosta lienee suhteellisen helppo tarkistaa, mitkä tahot ovat hankkeen tuolloin rahoittaneet. Suurin osa budjetista lienee EUn myöntämiä varoja, mutta maksoimme varmasti verovaroista suoraan suuren osan ja nettomaksajina vielä moninkertaisesti uudelleen, palkkioina itsellemme aiheutetuista vahingoista.

Kun Nokia-verho on nyt vedetty taloutemme edestä ja se on lakannut yhdistämästä kansakuntaamme, meillä on edessä joko lohduton konkurssipesän uusjako tai sitten otamme kohteliaalla ilmoituksella perustuslakimme ja itsemääräämisoikeutemme takaisin. Näin voimme tehdä talouteemme tarpeelliset korjaustoimet, sallien toki muille vastaavat toimet omia kansantalouksiaan koskien.

Vaikka laillisuusnäkökulmasta irtoaminen olisi mahdollinen yksipuolisella ilmoituksella, pitäisi demokratian paluun nimissä järjestää asiasta kansanäänestys. Sitäkin varjostaa edelleen voimassa oleva tosiseikka, eli EKP voi tarvittaessa lainata Unionille rajattoman markkinointibudjetin Kyllä-äänen puolesta ja "Eit" osallistuvat jälkikäteen projektin maksamiseen aivan yhtä lailla, vaikka joutuvat tekemään vaihtoehdon esille tuomisen käytännössä talkoilla.

EU on finanssipiirien projekti, jossa kansalainen on vain tuottaja/kuluttaja. Ihmisarvosta voidaan puhua juhlavasti, mutta ihmisyydestähän tässä ei ole enää tietoakaan. Siitä näkökulmasta emme ole toimineet sen enempää perustuslakimme kuin Lissabonin sopimuksenkaan mukaisesti, mutta päättäjiämme se ei ole paljoa hidastanut.

Käyttäjän tp83 kuva
Vesa-Matti Saarakkala

Ehkäpä tulevaisuuden historia myös akuutin eurokriisin hoidossa näyttäytyy hieman vastaavalla tavalla perustuslakivaliokunnan osalta kuin tuo Suomen vieminen rahaliittoon viekkaudella ja vääryydellä. Mutta ainut ratkaisu on se, että asia herättäisi enemmän poliittista mielenkiintoa. Perustuslakituomioistuin ei siis ole ratkaisu, mikäli euroasioiden käsittelyjärjestykseen ei olla tyytyväisiä, koska esimerkiksi tällä vaalikaudella perustuslakivaliokunnan valtiosääntöasiantuntijat ovat hyvin pitkälle olleet asioiden käsittelyjärjestyksestä hallituksen kanssa samaa mieltä. Ainoat, jotka ovat olleet eri mieltä, ovat olleet perussuomalaisten kansanedustajat ko. valiokunnassa. Perustuslakituomioistuimessa istuisi kansanedustajien sijaan valtiosääntöasiantuntijoita ilman demokraattista ja poliittista valvontaa.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Eikö Saulin omissa toimissa ollut aikanaan paljonkin toivomisen varaa, kuten avauksesta voi lukea...

Tässä talouspolitiikassa ollaan nimenomaan Sauli Niinistön harhautuksien seurauksena.

http://yle.fi/uutiset/lehdet_sauli_niinisto_arvost...

Käyttäjän HansKallberg kuva
Hans Kallberg

suomen presidentti on julkisesti kertonut olevansa arvojohtaja jolle on tärkeää ihmisoikeudet ja niiden totteutuminen.
presidentti jaksaa kyllä arvostella rajojen ulkopuolella tapahtuvaa ihmisarvojen loukkauksia, mutta ei osaa katsoa rajojemme sisäpuolelelle ja arvostella tässä maassa jo vuosia jatkunutta perus ja ihmisoikeuksien rajoituksia.
presidentti on maan keulakuva joka rikkoo perustuslakia

Jussi Koponen

mitä tästä voidaankin todeta että eduskunta on sen yläpuolella minkä alapuolella ei oo yhtään mitään eikä näillä näkymin tulekkaan

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Hyvä kirjoitus, kiitos. Vaikka US n puheenvuoro -palstaa luetaankin paljon, niin toivoa sopii blogistin kirjoituksen saavan jalat alleen ja löytyvän kaikista päämedioista.

Valitettavsti taitaa langoilta kuulua vain huminaa.

Käyttäjän RaunoKujala kuva
Rauno Kujala

Kirjoitus on hyvä ja asiallinen Suomen lähihistorian likaisesta puolesta. Niinkuin tuossa jo kirjoitettiinkin, valtiopetos ja maanpetos eivät vanhene. Nämä tullaan perkaamaan vielä. Niinkuin perustuslaki sanoo Suomen ylintä valtaa käyttää Suomen kansa, ei presidentti, hallitus tai eduskunta. Tätä ei olla unohdettu, eikä unohdeta.

Olli Hakala

Hyvä kirjoitus Seppo 20-30 vuoden mädätyksestä maassamme Finlamdiassa, Suomessa! Niin monin globalismin agendoin on maatamme törkeästi alasajettu.
Nyt tilanne on sellainen, että 40%, 2 miljoonaa suomalaista on kyykytetty uusköyhälistöön kuuluvaksi, miljoonalla on jo erittäin, hyvin, hyvin vaikeat oltavat.

Terveisin:

Politiikkokin, Porin Muutoksen pj

-Satakunnan Olli- Deus Protector Noster, Finland Pori http://blogit.mvlehti.net/satakunnanolli/ - https://ollihakala.blogspot.fi - https://vk.com/id357217808

- http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-... (Sopii judaisteillekin)

- Työpaikkaväkivallan uhrit... + koulukiusatut
https://www.facebook.com/groups/224174243936/?fref=ts

- http://ollihakala.simplesite.com/

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Tämän vuoden (2019) presidentin UudenVuoden puheesta "Voimme hyvillä mielin sanoa, että Suomi on maailman demokraattisin, tasa-arvoisin ja vapain maa." (Sauli Niinistö)

Mitenköhän sen demokratian kanssa oikein on?

Luettuani tämän blogin voin vain todeta, että tein oikein, kun en viime vuonna äänestänyt Sauli Niinistöä toiselle kaudelle.

Tätä blogia ja sen sisältämiä tietoja vasten presidentin eilinen uudenvuoden puhe näyttäytyy melkoiselta sumutukselta.

Irmeli Helake

Eikö tota Salea saada rikosoikeudelliseen vastuuseen töppöilyistään?

Sit vielä tosta -90 luvun laman ajoilta seuraava henkilökohtainen kokemus.
Sale tais olla joku ministeri kun ns "pelastivat pankit ja tekivät kavereista miljonäärejä, kuten nallesta esim".
No meitä oli vilpittömiä YRITTÄJIÄ, jotka kuskattiin hautaan tai muuten vaan rahattomaksi, luottotiedottomaksi roskasakiksi, jotta Sale sakkeineen saatto voia HYVIN ja PULSKASTI.

Kaikki toi tietty SALAISESTI, jotta me pidettiin itseämme epäonnistujina.

Ja sit ku juttu alko hys-hys tulla esiin niin tuli helvetin paha olo, että noinko meitä kusetetaan ja ryöstetään.

Meni firma, terveys ja peritty omaisuus. No mitä jäi jäljelle kusinen fiilis paskanjauhajista.

Nyt yli 70 päätin ängetä politiikkaan pikkusen "pistään" Kelaa kuriin ja laittaa palikoita eläkekurjistuksen rattaisiin.

Tuskin mitään aikaansaan, mutta saanhan ainakin purkaa kiukkuani ja kuunnella muita ikäihmisiä ja koettaa auttaa heitä kampeamaan Kelan älyttömiä päätöksiä. Ja jos saan tarpeeks matskua kirjoitan Kelan ja eläkkeiden kusetuksesta kirjan.

Toimituksen poiminnat