Peruskysymyksiä

Paljonko olet valmis maksamaan EU-petoksesta?

Sauli Niinistön tekemän megaluokan harhautuksen ydin

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994. Hän kertoi, että markasta ei vielä näillä päätöksillä luovuta, eikä näillä päätöksillä vielä eurojäsenyyttä päätetä - vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä tehdään erikseen oma lakialoite.

 Nämä Niinistön tekemät harhautukset kirjattiin ja liitettiin virallisiin eduskunnan asiakirjoihin (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994) sekä myös äänestäjille lähetettyyn tiedotteeseen. Osa eduskuntaa ja useimmat suomalaiset äänestäjät uskoivat tämän väitteen.

Kun kansa ja sen jälkeen eduskunta oli harhautettuna äänestänyt EU-jäsenyyden hyväksymisen puolesta, niin näiden äänestyksien jälkeen Sauli Niinistö – tällä kertaa oikeusministerin ominaisuudessa – sanoikin, että eurosta päätettiin jo EU-jäsenyysäänestyksessä, eikä siitä tarvitse tehdä erikseen lakialoitetta.

 Tämän Niinistön tekemän järkyttävän teon vahingot nousevat Suomen kansalle tässä vaiheessa mahdollisesti jopa kymmeniin miljardeihin euroihin, tulevaisuudessa jopa satoihin miljardeihin euroihin.

Dokumentit Niinistön toiminnasta ennen EU-äänestyksiä v. 1994

Varatuomari Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana eduskuntakaudella 1991-1995. Valiokunnan puheenjohtajana Niinistö tietoisesti johti harhaan eduskuntaa ja suomalaisia kirjaamalla valiokunnan viralliseen pöytäkirjaan (PeVL 14/1994): ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja raha-liiton kolmanteen vaiheeseen.” 

Eli Niinistö totesi yksiselitteisesti sen, että markasta luopuminen ja euroon siirtyminen ei sisälly EU-liittymislaki äänestykseen. Niinistö toimi näin, vaikka tiesi, että asia oli toisin – kuten  jäljempänä ilmenee.

Erikoiseksi asian tekee myös se, että erään valiokunnan jäsenen mukaan perustuslakivaliokunnan saamasta selvityksestä ei saanut sitä käsitystä, että joku varauma olisi annettu, vaan valiokunnan enemmistö tulkitsi asian omalla tavallaan.

Harhautukseen kuului myös, että tietoisesti väärennettiin tiedote, jo-ka lähetettiin jokaiselle äänioikeutetulle ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä v. 1994. Kyseisessä ”tiedotteessa” väitettiin mm. että Euroopan Unioni on itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestö. Lisäksi tiedotteessa väitettiin, että yhteinen valuutta on tulevaisuuden tavoite, vaikka Niinistö ja muu poliittinen sisäpiiri tiesi, että asia ei ollut näin. Äänestäjiä johdettiin harhaan – harkitusti ja tietoisesti. Vaalituloksen vääristämisestä rikoslaki määrää jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

Tämän tiedotteen ja muidenkin julkisuudessa esitettyjen valheellisten väitteiden pohjalta suomalaiset erehtyivät äänestämään neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta 16.10.1994. Tulos olisi ollut toinen, jos äänestäjät olisivat tienneet äänestävänsä myös markan kohtalosta ja omasta talouspolitiikasta luopumisesta sekä siitä, että he joutuvat tulevaisuudessa maksamaan muidenkin EU-maiden velkoja. 

Niinistö jatkoi harhautuksien sarjaansa EU-liittymislakiäänestyksessä 18.11.1994. EU-liittymislain yhteydessä äänestettiin Esko Seppäsen tekemästä ponnesta:  "Eduskunta edellyttää, että Suomen mahdollisesta liittymisestä Rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella…”

Eduskunta hyväksyi tämän ponnen äänin 151 jaa – 43 ei. Niinistö, sekä myös Paavo Lipponen, äänestivät ponnen puolesta, eli siitä että eduskuntaan tuodaan erillinen lakiesitys kun euroon liittymisestä päätetään. Tätä eduskunnan EU-liittymislaissa tekemää päätöstä – kuten jäljempänä ilmenee – ei noudatettu.

Dokumentit Niinistön toiminnasta  EU-jäsenyys-päätösten jälkeen

Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1.1.1995 ja uuden eduskunnan tuli aika päättää markan kohtalosta ja euroon liittymisestä.

Sauli Niinistö, joka oli ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä ilmoittanut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, että markasta luopumisesta päätetään myöhemmin ja että siitä tehdään erillinen lakialoite – perui oikeusministerin (13.04.1995 - 01.02.1996) ominaisuudessa päätösten jälkeen kaikki aikaisemmat lausuntonsa ja eduskunnassa itse tekemänsä päätöksen – ja ilmoitti, että euroon liittyminen hyväksyttiinkin jo EU-liittymislaki äänestyksessä. Niinistö toimi näin, vaikka hän ilmoitti 2012 presidentinvaalitentissä, että hänellä on tapana pitää sopimuksista kiinni.

Hän ilmoitti, että kun eduskunta hyväksyi Maastrichtin sopimuksen EU-liittymislakiäänestyksessä, niin se hyväksyi samalla myös markasta luopumisen ja euron käyttöönoton (HS 22.10.1995). Samassa artikkelissa Niinistö väittää, että kun äänestettiin EU-liittymissopimuksesta niin perustuslakiin tuli aukko, josta mahtuu sisälle EMU:n kolmas vaihe eli euro ja että markasta luopuminen on enää ainoastaan hallitusmuodon sanamuodon korjaus. Niinistö totesi myös, että EU:n perussopimuksen hyväksyminen kahden kolmasosan enemmistöllä, avasi ovat kaikelle siitä sopimuksesta seuraavalle, kuten yhteiselle talous-, ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.

Myös perustuslakivaliokunta Niinistön vanavedessä (PeVL 18/1997) otti päinvastaisen kannan euro-asiassa EU-äänestyksien jälkeen – kanta oli perustuslakivaliokunnassa päinvastainen ennen EU-äänestyksiä.  EU-päätösten jälkeen valiokunta  totesi, että: ”Suomi ei ole tehnyt Euroopan Unioniin liittyessään oikeudellisia varaumia, jotka rajoittaisivat Maastrichtin sopimuksen sovellettavuutta Suomeen nähden, voimaansaattamislailla on Maastrichtin sopimus siten tullut voimaan saatetuksi Suomessa lainsäädännönalaan kuuluvin osin koko laajuudessaan ja Suomi on sitoutunut kaikkiin Unionin jäsenyydestä seuraaviin velvoitteisiin”. Perustuslakivaliokunta jatkoi toteamalla, että: ”… talous- ja rahaliittoa koskevat lait saatettiin silti voimaan jo voimaansaattamislailla.”

Kuinka vauras ja hyvinvoiva maa Suomi nyt olisikaan, jos Sauli Niinistö olisi ratkaisevilla hetkillä noudattanut perustuslakia ja eduskunnan päätöstä. Suomalaiset joutuvat nyt maksamaan tästä laittomuudesta kovan hinnan.

 Perustuslakivaliokunta paljastaa luonteensa

 Perustuslakivaliokunta totesi myös PeVL18/1997 mm. 

Tämän mukaisesti markka voisi lakata olemasta Suomen rahayksikkönä Suomen liityttyä euro-alueeseen, vaikka 72§:ää ei olisikaan muutettu. Siltä osin kuin nämä määräykset ovat ristiriidassa perustuslain kanssa, on perustuslakiongelma tullut ratkaistuksi jo voimaansaattamislailla.”

Tällä lausunnolla perustuslakivaliokunta, jonka on ylin perustuslakia tulkitseva elin, paljastaa todellisen luonteensa. Kansalaisten turvaksi tehty perustuslaki ei olekaan heille noudattamista varten, vaan se on ongelma perustuslakivaliokunnan jäsenten ja heidän edustamiensa tahojen poliittisille ja taloudellisille päämäärille.

 Euroon liittymisestä ei tehty eduskunnan edellyttämää lakialoitetta

Kun Lipposen 1. hallitus vuonna 1998 ”valitsi menettelytavan” euroon siirtymisestä, ei asiaa käsitelty perustuslain muutosesityksenä markasta luopumisesta vaan Lipposen hallitus toi euro-asian eduskuntaan pelkästään hallituksen tiedonantona. Tätä tapaa oli Niinistö vaatinut (Satakunnan Kansa 21.2.1998), jonka mukaan Niinistö on kaiken aikaa tyrmännyt suoralla iskulla lakivaateet. Niinistö teki näin, vaikka oli ministeriksi ryhtyessään käsi Raamatulla vannonut noudattavansa perustuslakia.  Niinistön mukaan tiedonanto on niitä kaikkein vaikutusvaltaisempia keinoja, jolla hallitus voi eduskuntaa lähestyä – tiedonantoäänestys meni Niinistön mielestä perustuslain yläpuolelle. Tässä tiedonantoäänestyksessä 17.4.1998 ei äänestetty siitä, astuvatko jo voimassaolevat automatiikalla varustetut EU-säädökset voimaan, vaan hallituksen luottamuksesta.

Lipposen hallitus totesi v. 1998 eduskunnan aikaisemmin päättämästä erillisestä EMU:n kolmatta vaihetta koskevasta lakiesityksestä seuraavasti: ”Tällaisen esityksen antaminen olisi kuitenkin euro-alueeseen liittymisestä päätettäessä ongelmallista, koska päätöksenteko kohdistuisi jo hyväksyttyihin ja voimaansaatettuihin Maastrichtin sopimuksen talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta koskeviin määräyksiin”. Lipposen hallitus käytännössä toteaa, että lait ovat jo tulleet voimaan, vaikka eduskunta ei ollut asiaa päättänyt.

Euro-äänestys halveksi demokratiaa ja laillisuutta

 ”Euro-äänestys” v. 1998 oli siinäkin mielessä erikoinen, että se kohdistui hallituksen luottamukseen, eikä siihen, astuuko joku laki äänestyksessä voimaan vai ei. Molemmilla äänestystuloksilla lopputulos olisi euro-asiassa ollut sama. Suomi menetti oman valuutan, siihen liittyvän talouspolitiikan, sekä kulta ja valuuttavarantonsa ilman eduskunnan päätöstä. Maastrichtin sopimuksen mukaiset EU-lait olisivat jääneet voimaan, vaikka hallitus olisi saanut epäluottamuslauseen. Voidaanko tätä sanoa demokraattiseksi päätökseksi? Tällaista ”päätöstä” Niinistö oli ajamassa ja siitä on seurannut valtavat vahingot suomalaisille. Kokoomus, RKP, SDP ja Vasemmistoliitto äänestivät tuossa äänestyksessä hallituksen luottamuksen puolesta, eli ne antoivat luottamuslauseen hallitusmuodon kumoamisen tehneelle hallitukselle. Hallitusmuodon kumoamisesta rikoslaki määrääsi tuolla hetkellä ankarat rangaistukset. Hallitusmuodon usean säännöksen kumoamisen vahvisti myös perustuslaki valiokunta lausunnossaan PeVL18/1997, tosin valiokunta käyttää kumoamisesta sanamuotoa ”teki poikkeuksen”.

Emun kolmatta vaihetta, eli euro-valuuttaa koskevat EU-lait tulivat voimaan ilman eduskunnan päätöstä, vaikka hallitusmuodossa  (72-73 §), joka oli tuolloin voimassaoleva perustuslaki, luki edelleen, että ”Suomen rahayksikkö on markka… Suomen pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen valvomana.”

ERM-kytkentä pääministerin ilmoituksella

Suomen Markan arvo kytkettiin peruttamattomasti Euroopan valuuttajärjestelmään (ERM) 14.10. 1996, jolloin Suomen Pankilta poistettiin tärkeä osa perustuslaillisesta vallasta. Pääministeri Lipponen antoi asiasta eduskunnalle ainoastaan pääministerinilmoituksen, jota seuranneesta eduskunnan keskustelusta tuli yksi kovasanaisimmista. Keskustan silloinen puheenjohtaja Esko Aho arvosteli pääministeri Lipposen menettelyä ankarasti.

Niinistön harhautus onnistui  - Salolainen vahvisti

 Niinistön harhautus onnistui niin perusteellisesti, että myös silloinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen uskoi, ettei EU-äänestyksen yhteydessä vielä päätetä markan kohtalosta. Hän kertoi asiasta Suomen Kuvalehden haastattelussa (15/1997). Puhemiehen tehtävänä on valvoa käsiteltävien asioiden perustuslainmukaisuutta.

Nykypäivä-lehden haastattelussa (24.3.2005) Pertti Salolainen, joka osallistui merkittävällä tavalla EU-jäsenyysneuvotteluihin, kertoi markasta luopumisesta:

”Onneksi markan katoamisesta ei  puhuttu ... Jos silloin olisi sanottu, että markka häviää, olisimme takuulla hävinneet kansanäänes­tyksen, Salolainen uskoo.

Hän pitää myös val­tioviisautena sitä, ettei eu­roa alistettu kansan-äänes­tykseen…”

Salolaisen lisäksi myös SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja paljasti 18.12.1996 TV1:n ohjelmassa ”K Tervo”, että: ”jos EMU-sidos olisi kerrottu kansalle ennen 16.10.1994 neuvoa antanutta kansanäänestystä, äänestystulos olisi ollut toinen, kuin oli.”

Asian vahvisti myös Iltasanomien tekemä 14.6.1997 julkaistu mielipidetutkimus, jonka mukaan EU-jäsenyys ei olisi toteutunut, jos kansalaisille olisi kerrottu, että euro sisältyy neuvoa-antavaan kansanäänestykseen.

Edelliset dokumentit paljastavat, että Niinistön harhautus onnistui täydellisesti ja sen seurauksena Suomi joutui valtavaan velka- ja takausvastuuseen. Paljonko sinä olet valmis tästä laitomuudesta maksamaan?

Tuolla laajempi teksti asiaan liittyen:

http://www.seppohauta-aho.net/Voiko%20Sauli%20Niinistoon%20nyt%20luottaa...

[nostin aikaisemman blogitekstini keskusteluun, koska asiaan liittyvää keskustelua on käyty viime päivinä runsaasti]

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (29 kommenttia)

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Miten olisi, jos vain kieltäytyisimme edellämainituin kyseenalaisin perustein aikaansaadusta maksajan roolista euroalueen kriisijärjestelyissä?

Velkomussuhde nimittäin raukeaa eikä velkaa tarvitse maksaa slloin, kun oikeustoimen pätemättömyysperusteet täyttyvät. Ne voidaan näyttää toteen myös jälkikäteen. Oikeustoimi on pätemätön, jos velallista on erehdytetty ja, jos häneltä on salattu sopimukseen liittyviä olennaisia asioita.

Edelliset lainausta Verkkomedian uutisesta, joka koski Niinistö tekstiäni:
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=2454

Käyttäjän raffu kuva
Rafael Rantala

Sitäpä ei sinulta kysytä paljonko valmis maksamaan vaan jykä ja jutta hävitti suvereeniteetin ja varat omaa tyhmyyttään, valitettavsti vielä lapsenlapsemmekin maksavat tästä hölmöilystä ja paljon. Ensimmäinen pahin isku tulee eläkevarallisuuksien merkittävänä menetyksenä eurohötkyilyssä, joka iskee sitten jo enempi silmille kuin käsittämättömät velkasiirrot, jotka yritetään piilottaa näennäisesti tulevaisuuteen pois omilta toimikausilta.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Perustuslaissa lukee edelleen, että valtiovalta kuuluu kansalle. Meidän vain pitää käyttää tuota meille lain mukaan kuuluvaa valtaa ja laittaa asiat järjestykseen.

Käyttäjän JoukoKosonen kuva
Jouko Kosonen

Ajatus yhteisen valuutan toimimisesta heterogeenisella Euroopan talousalueella oli naivi. Muuttuvat, kelluvat, valuuttakurssit olivat oiva mekanismi, jolla maiden tuottavuuden kehityserot voitiin sopeuttaa siten, että virtasuureet tulot ja menot likimain tasoittuivat kohtuullisen ajan kuluessa. Maat pystyivät myös ylläpitämään työllisyytensä ja hintatasonsa sellaisessa tasapainossa kuin se poliittisesti oli mahdollista. Maiden välisiin kehityseroihin vaikuttavat monet seikat, yhteiskunnan levottomuudet, lakot, mellakat, kansallisrikkaudet, kansan luonne jne ja onnettomuudet sekä ulkoiset shokit kuten arabikevät yms.

Nyt on kehitetty ajatusta, jolla tasesuureilla eli veloilla ja saatavilla tasapainotetaan talouksien välisiä tuottavuuseroja. Kun mukana ovat pankkien velat ja saatavat, ovat mukana kaikki mahdolliset hämäräliiketoimet. Ulkomaisten pankkien kansainvälisten velkojen työntäminen muiden maiden veronmaksajien kannettavaksi on niin suuri riski, ettei sen toimivuudesta kukaan saa selkoa. Jos luullaan velat kuitatuksi, löytyy jostain aina uutta maksettavaa. Ehdottomasti valtion vastuista toistensa suhmuroinneista ja politiikasta olisi pitänyt jäädä täysin sivuun. Euron pönkitys on loputon suo. Sopeutus on myös niin raaka, ettei sen onnistumisesta ole senkään vuoksi mitään takeita. Se on teoreettinen illuusio.

Ihmetystä on herättänyt se, ettei EMU:n purkamisesta ja siitä eroamisesta ole edes tehty mitään toimintamallia, -periaatetta tai -suunnitelmaa. Niinistö totesi jossain vaiheessa, että velkaasiat ratkaistaan painamalla lisää rahaa. Hän joutui perumaan ajatustaan myöhemmin. Ei ole mitään takeita, että rahan lisäpainaminen loisi työtä Kreikkaan siinä missä Saksaankin. Tuotto-odotukset investoinneille ovat hyvin erilaiset eri maissa. Siinä mielessä muidenkin EU-maiden osalta tilanne voi olla lähes yhtä katastrofaalinen kuin Kreikan pitkällä tähtäyksellä.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Jouko!
Nykyiset vallanpitäjämme ovat lukkiutuneet eu:hun ja euroon. Mikään muu vaihtoehto ei heille käy eivätkä he siksi teetä niistä mitään suunnitelmiakaan. Meidän on kuitenkin tehtävä terveellä tavalla itsekäs ratkaisu ja siirryttävä omaan valuuttaan. Sen avulla pystymme joustamaan tarvittaessa erilaisissa suhdannetilanteissa.

Ydinasioita tässä ovat itsenäisyys, laillisuus ja demokratia. Kaikkia näitä tarvitaan.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Suuri ihmetykseni aihe on mm. se, että avauksessa kuvatun harhautuspetoksen tekijä istuu tällä hetkellä tasavallan presidenttinä. Voiko tuollaisten tekojen tekijä nauttia kansalaisten luottamusta? Tekojen seurauksita on tulossa suomalaisille kallis lasku.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Seppo, minä en ihmettele laillasi nykyistä olotilaa. Nimittäin presidentti Niinistö ei ole omien sanojensa mukaan vieläkään katunut Suomen viemistä EU:hun ja euroon. Hänellä ei siis ole oman tunnon tuskia tämän tiimoilta.

Ainoa hyvä asia kohdallani on se etten ole missään vaiheessa äänestänyt Sauli Niinistöä. Nytkin toisella kierroksella presidentin vaaleilla jätin kokonaan äänestämättä. Syy edellä mainittu.

Petteri Sahinjoki

Sehän tässä eniten oksettaa, että Suomen kansa (äänestäjät) palkitsevat suurimmat maanpetturit esimerkiksi presidentin viralla. Luultavasti tietämättömyyttään. Tietämättömyyttämme käytetään autuaasti hyväksi.

On kuunneltu kauniita puheita ja lupauksia, ja äänestetty toistuvasti vaaleissa valtaan ne samat maanpetturit, ja ne jotka ovat vieneet maanpetoksellisuutensa aktiivisen toiminnan tasolle.

Nykyinen velkaperusteinen raha- ja pankkijärjestelmämme (euro) ei ole osa yhteiskuntaamme vaan käytännössä kansainvälinen yksityinen yritys.

Ohessa lista näistä Suomen velkojista.

Bank of America Merrill Lynch
Barclays Capital
BNP Paribas
Citigroup
Crédit Agricole
Credit Suisse
Danske Bank
Deutsche Bank
HSBC
J.P. Morgan
Morgan Stanley
Nordea
Royal Bank of Scotland
Société Générale

Suomen hallitus, valtio, eduskunta ja kansalaiset ovat vain tämän euro-pankkijärjestelmän loppukäyttäjiä. Pelkästään noiden kansainvälisten yksityisten yritysten laina-asiakkaita. Vailla vaikutusmahdollisuuksia noiden toimintaan.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Petteri!

EU on kohta lähes pelkästään suuryhtiöiden unioni ja EU organisaationa palvelee näiden suuryhtiöidem etua monella tavalla. Niiden etujen ajamiseksi tehdään erilaisia mm. direktiivejä, joilla vaikeutetaan pienyrittäjien toimintaa puhumattakaan järjettömistä kriisipankkien laina- ja takausvastuistamme, joita EU junailee.

Nyt on tärkeää oikean tiedon jakaminen kansalaisille. Valitettavasti useimmat tiedotusvälineet eivät tähän osallistu. Siispä meidän on tehtävä tätä tiedon levittämistä.

Jari Jakonen

LIBOR (London Interbank Offered Rate) on päivittäin määriteltävä viitekorko, jolla pankit lainaavat vakuudettomia varoja toisille pankeille Lontoon pankkienvälisillä rahamarkkinoilla. LIBOR:n määrittelyä koordinoi British Bankers' Association, BBA-yhdistys.

Brittiläinen pankkivalvontaviranomainen FSA, Financial Supervisory Authority on ilmoittanut Libor-korkojen manipulointia tapahtuneen ainakin jo vuonna 2005. Barclaysin lisäksi manipuloimiseen vaikuttaisivat osallistuneen ainakin Citi, Chase, UBS, Royal Bank of Scotland ja muut BBA-rinkiin kuuluvat pankit. Moni skandaaliin sotkeutuneista pankeista toimii Suomen valtion päämarkkinatakaajina (primary dealers).

Valtion lainanoton päämarkkinatakaajapankit ovat pitkässä lainanotossa valtion tärkeitä yhteistyökumppaneita. Päämarkkinatakaajat antavat tärkeimmille sarjaobligaatioille eli ns. valtion viitelainoille jälkimarkkinoilla osto- ja myyntihintoja. Ensisijaismarkkinoilla niillä on oikeus osallistua Valtiokonttorin huutokauppoihin. Myös niin sanottuihin syndikoituihin emissioihin Valtiokonttori on yleensä valinnut pääjärjestäjiksi päämarkkinatakaajia. Suomen valtiolla on tällä hetkellä neljätoista päämarkkinatakaajaa:
- Bank of America Merrill Lynch
- Barclays Capital
- BNP Paribas
- Citigroup
- Crédit Agricole
- Credit Suisse
- Danske Bank
- Deutsche Bank
- HSBC
- J.P. Morgan
- Morgan Stanley
- Nordea
- Royal Bank of Scotland
- Société Générale
http://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx?...

Suomen Valtion toimet, virkavastuut, sopimukset, tappiot jne. on selvitettävä LIBOR-korkohuijaukseen ja manipulointiin syyllistyneiden pankkipiirien kanssa.

Petteri Sahinjoki

Täytyy vetää Foliohattua tiukempaan päähän, kun miettii miten nuo huijarit on palkittu maanpetoksestaan.

Ohessa yksi teoria,
http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2011/12/tiesittek...

Palkintona siis mm."järjestetty" vaalivoitto???

Mitä muuta ? Lahjontaa ? Kiristystä ?

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

"Paljonko olet valmis maksamaan EU-petoksesta?"

Yhden kuukauden nettoansion (1300 ecua).

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Entä jos menee reilusti yli, vaikka 10 000 ecua?

Itse en ole valmis maksamaan mitään - haluaisin asiasta korvauksia, mutta valtiolle ansaitsemiani verotuloja on varmastikin jo lähetetty pitkin maailmaa, eikä taida paluuta olla...

Jos sinä kerran olet valmis maksamaan petoksesta ja minä taas haluan siitä korvauksia, niin mitenköhän asia voitaisiin mielestäsi järjestää? Käyttäisin rahat informaation levittämiseen.

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Mitä se Niinistö sanoo ite tästä petoksesta?
Vai sanooko mitään?
Onko kukaan ottanut tupakkitaolla puheeksi?


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
H a r m a a s u s i ™ 2 0 1 2

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

HS:n uutiskirjoituksesta voisi päätellä ettei nykyinen presidenttimme kadu aikanaan tekemiä päätöksiä ollessaan valtionvarainministerinä. Jotenkin arvostelu kohdistuu hänen jälkeensä tulleiden ministerien toimiin.

Yritin etsiä HS:n nettikeskustelun jossa presidentti Niinistö vastasi kansalaisten kysymyksiin (valikoidut) suorassa nettikeskustelussa. Pääsin itse esittämään Niinistölle kysymyksen "Katuuko hän Suomen viemistä euroon ilman kansanäänestystä?" Suora vastaus oli lyhennettynä EN KADU.

http://www.hs.fi/paivanlehti/kotimaa/Niinist%C3%B6...

Lasse Laaksonen

EU-petoksen hintalappu on 200 miljardia euroa Suomelle. Aivan kuten kirjoitin vuonna 1992. Se perustuu siihen, mikä on maksimimäärä, joka meiltä voidaan anastaa ilman, että taloutemme luhistuu niin paljon, että ko. summaa ei enää saa. Nythän kansallisvarallisuutemme on muutama tuhat miljardia, asuntovarallisuus siitä suurin, 700 miljardia. Jokainen käsittää, että asuntojen hinnoissa on 200 miljardia kuplaa. Annetaan kupla bankstereille. Järjestelykysymys se vain on.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

”Laki on niin kuin se kirjoitetaan, ei niin kuin se luetaan tai kavereitten kesken kulloinkin sovitaan”, on sanonta, jota olen tuonut esille kommenteissani muutaman kerran tässä verkkolehdessä.

Tästä huolimatta meillä Suomessa saa vähän väliä lukea lehdestä, jossa laki on ollut niin kuin se ”kavereitten kesken kulloinkin sovitaan”.

Nämä historialliset faktat, jotka Seppo Hauta-aho on tuonut ansiokkaasti, rohkeasti ja vaivaa nähden esille, puoltavat tätä näkemystä. Nostan faktojen esiintuonnista hattua Seppo Hauta-aholle!

Tämä EMU- asia on juuri konkreettinen esimerkki siitä, miten tärkeää olisi saada Suomeen RIIPPUMATON Perustuslakituomioistuin Saksan malliin.

Ei ole oikein, että Perustuslakivaliokunnassa istuva hallituspuolueiden enemmistö antaa oman päätöksensä asioissa, jotka sitten hallituspuolueiden kansanedustajien enemmistön voimalla päätetään ja saatetaan voimaan lakeina suuressa salissa Eduskunnassa.

”Perustuslakituomioistuin on monissa maissa oleva tuomioistuin joka valvoo maan perustuslain toteutumista. Perustuslakituomioistuin muun muassa antaa ratkaisuja lakien perustuslainmukaisuudesta sekä antaa päätöksiä kansainvälisten sopimusten soveltuvuudesta maan perustuslain kannalta. Suomessa sen sijaan ei ole perustuslakituomioistuinta vaan perustuslain toteutumista valvoo eduskunnan perustuslakivaliokunta”. Lähde: Wikipedia.
Wikipedian teksti kertoo suhteessa Suomeen, että meillä ollaan näissä asioissa täysin ”pihalla”.

Perustuslakituomioistuin olisi aivan välttämätöntä saada tähän maahan kansaa SUOJELEVANA instanssina.

Itse asiassa nykytilanne nopeuttaa Suomen matkaa Kreikan tiellä suuriin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Täsmälleen noin. Onhan se suorastaan irvikuva että samojen hallituspuolueiden voimin ja puoluekurilla toimii maamme perustuslakivaliokunta, eikä ole perustuslakituomioistuinta lainkaan. Kuka uskoo tai edes kuvittelee tulevan sellaista tilannetta jolloin perustuslakivaliokunta katsoo perustelluksi perustaa perustuslakituomioistuimen käsittelemään jotain yksittäistä asiaa? No saattaahan se olla mahdollista silloin kun kyseessä on oppositiopuolueeseen liittyvä käsittely. Vai onko?

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Perinteisesti oikeusvaltion eräitä elementtejä on toimiva valtiovallan kolmijako. Tämä valtiovalta on jaettu lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomiovaltaan, joiden pitäisi toimia erillisinä.

Nyt kuitenkin perustuslakiasioissa tätä vallan kolmijakoa ei ole ollenkaan. Perustuslakivaliokunta, joka on poliittinen elin, tulkitsee perustuslakia haluamallaan tavalla. Tämän perusteella voidaan sanoa, että Suomi ei ole oikeusvaltio.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kiitos kirjoituksesta Seppo Hauta-aho!

Kerron, että alla olevan sitaatin taustalla on petos, törkeä valtiopetos. Valtiopetos on rikos, jossa laittomalla tavalla muutetaan perustuslakia. Törkeäksi sen tekee, kun petoksen tekijät ovat presidentti ja ministerit.

Hauta-aho kirjoitti:

"... johti harhaan eduskuntaa ja suomalaisia kirjaamalla valiokunnan viralliseen pöytäkirjaan (PeVL 14/1994): ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja raha-liiton kolmanteen vaiheeseen.”

Hauta-ahon sitaatti Perustuslakivaliokunnan lausunnosta perustuu valheeseen, jonka pääministeri Esko Aho ja EY-virkamiespääneuvottelija Veli Sundbäck kävivät EY-neuvotteluasiantuntijoina perustuslakivaliokunnalle kertomassa.
Aho kertoi todennäköisesti samoilla sanoilla kuin kertoi eduskunnalle 13.6.1994:
"Kansalliset päätökset Suomen osallistumisesta EMU:n kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Tämän olemme neuvotteluissa Euroopan unionille ilmoittaneet.”

Olin kiinnostunut tuosta eduskunnalle annetusta neuvottelutuloksesta, siis siitä, että Suomen eduskunta olisi saanut Ruotsin tavoin luvan päättää EMUsta eli euroon liittymisestä myöhemmin.
Reijo Kemppisen kirjasta ”Suomi Euroopan unionissa” sain lokakuussa 1999 vinkin pyytää EMU-neuvotteluasiakirjaa.
Asiakirjaa pyydettiin eduskunnan tietopalvelun kautta ja sain 1.12.1999 asiakirjasta faksikopion.
Pöytäkirja on EU-ministeriryhmän kokouspöytäkirja 16/93 20.12.1993.

Tammikuussa 2000 ulkoministeriö ryhtyi salaamaan asiakirjaa ja syksyllä 2000 KHO vahvisti salassapidon salassapitoargumentteja koventaen.

Kesällä 2000 otin yhteyttä KHO:n esittelijään ja sanoi, että tehkää päätös asiakirjan vapauttamiseksi, ettei tarvitse sanoa, että Korkein Hallinto-oikeus ryhtyi suojelemaan valtiopetokselliseen toimintaan ryhtyneitä. Kerroin myös, että ote pöytäkirjasta on jo minulla.

KHO luuli, että bluffaan. Siksi KHO uskalsi koventaa salassapitoargumentteja.

Eduskuntaa petettiin siksi, että Suomen markka oli kirjoitettu Hallitusmuodon 72 §:ään ja oli tiedossa, ettei eduskunnasta löydy riittävää 5/6 kiireellisyysenemmistöä markasta luopumiseksi.

Se, mitä Niinistö ja Lipponen tekivät Lipposen I hallituksen aikaan on jatkettua valtiopetosta.

Salaisen EMU-varaumapöytäkirjan merkittävimmät salaajat ovat v 1993 presidentti Mauno Koivisto valheen määrääjänä ja Martti Ahtisaari Ulkoministeriön korkeimpana virkamiehenä.

Vuonna 2000 KHOn lisäksi korkeat vastuussa olevat EMU-pöytäkirjan salaajat ovat presidentti Ahtisaari, ulkoministeri Tarja Halonen ja tietenkin pääministeri Paavo Lipponen.

Tässä kotisivuni linkissä on salaisen EMU-varaumapöytäkirjan asianosaiset:
http://koti.mbnet.fi/jorjaa/emupetos.php

Tässä linkissä on Suomen ja Ruotsin EMU-varaumien ja kansallisen päätöksenteon (perustuslaki) ”erot”:
http://koti.mbnet.fi/jorjaa/emuvaraumat.php

Maanpetos ja valtiopetos ovat rikoksia, jotka eivät vanhene.

pekka piippo
Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Pekka Piippo, suuret kiitokset avusta+!

ulf fallenius

Silloin kun Eu:hun ja euroon mentiin mukaan niin sen piti olla lakeja ja sääntöjä noudattava järjestelmä mikä on sitten aivan pilattu sääntörikkomuksilla ja lähes kaikkia lakeja rikkomalla . Siihen ei ole Niinistö tai Lipponenkaan syyllistynyt että etelänmaat päätti tehdä toisin kun oli sovittu.Ongelman ydin on se että nykyiset päättäjät Suomessa eivät osaa irtaantua näinkin mädästä ja yllikalliista eurosta joka ei tuota kuin maksuja ja tuskaa.Euro kaatuu enemmin tai myöhemmin ja nyt pitäisi pelastaa istensä mitä pikkemmin ja se on Kataisen ja Urpilaisen vallassa tehdä se asia.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Sekä presidentti että istuva hallitus nauttivat kansalaisten luottamusta. Kannattaa kääntää katse viimein tulevaisuuteen kuten valtaosa kansalaisistakin on tehnyt.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Börje, voisitko olla puhumatta puolestani? Kiitos.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Tässäkin 80/20 sääntö pätee. Ylivoimainen enemmistö on johtajiensa takana. Oppositiossa Keskustalla on näköjään hivenen nostetta, mutta hallituksessa olleessaan hekin olivat nykyisen linjan takana.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Selvää on, että presidentti ja hallitus eivät halua että näitä heidän kannaltaan kiusallisia asioita käsitellään. Nyt tätä asiaa ei kysytäkkään sinulta Börje, eikä myöskään presidentiltä eikä hallitukselta, vaan jatkamme kansalaistoimintaamme ja informaation levittämistä epäkohtien korjaamiseksi. Petos on petos, eikä se siitä muutu miksikään.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Tuppaa vaan menemään säälittävyyden puolelle samaan tapaan kuin Karjalan ja Petsamon palautusta haikailevin toiminta. Suomi on yt EU:n jäsenmaa ja käyttää valuuttana euroa näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen. Todennäköinen kehityssuunta on Euroopan liittovaltio. Saahan sitä jarruvaunussakin istua, mutta siellä ei paljon Suomen kehitystä ohjailla. Se homma tehdään ohjaamon puolella.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Börje Uimonen:

"Sekä presidentti että istuva hallitus nauttivat kansalaisten luottamusta. Kannattaa kääntää katse viimein tulevaisuuteen kuten valtaosa kansalaisistakin on tehnyt."

Börje kulkee kansan valtaosan mukana näkemättä todellisuutta.
Totuuden näkemisen esteenä on salailu ja peittely...
sekä vahva usko siihen, että Suomi on oikeusvaltio, jossa moiset petokset eivät ole mahdollisia.

Minun katseeni on tulevaisuudessa. Näin siellä taloudellisen kaaoksen ja syntymättömien lasten valtavat velkavastuut, velkavankeuden.

Mitä näkee Börje Uimonen?

Suomen lähihistoriasta - valtiopetoksesta - minulla on dokumentit todisteena.
Ks. http://koti.mbnet.fi/jorjaa/emupetos.php

Onko niin, että Börje Uimosen mielestä tasavallan presidentin ja ministerien ei ole tarvinnut noudattaa Suomen valtiosääntöä?

Börje Uimosen mielestä oikeuskanslerin ja Korkeimman Oikeuden tehtävä on suojella petoksen tehneitä?
Siis sitä samaa joukkoa, joiden toimien lainmukaisuuden valvonta on oikeuskanslerin nimenomainen tehtävä!

Toimituksen poiminnat